KSLB 82 INS 4620/2015-P10-4
KSLB 82 INS 4620/2015-P10-4

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 3100/19, PSČ 466 01, korespondenční adresa: Jablonec nad Nisou, Liberecká 25, PSČ 466 01, o přihlášce pohledávky P10 věřitele č. 9: Cashdirect, a.s., IČ 289 71 086, se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, právně zastoupeného Mgr. Marošem Tomkem, advokátem se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00,

takto:

Usnesení č.j. KSLB 82 INS 4620/2015-P10-4 ze dne 23.7.2015 se mění tak, že přihláška pohledávky P10 věřitele č. 9: Cashdirect, a.s., IČ 289 71 086, se sídlem Praha 5, Bozděchova 1840/7, PSČ 150 00, došlá soudu dne 2.7.2015 ve výši 134.163,87 Kč se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSLB 82 INS 4620/2015-P10-4 ze dne 23.7.2015 rozhodl insolvenční soud o odmítnutí přihlášky pohledávky P10 věřitele č. 9 pro opožděnost. Své rozhodnutí odůvodnil soud tím, že lhůta k přihlašování pohledávek uplynula dne 28.5.2015, přičemž pohledávka věřitele č. 9 byla soudu doručena až dne 2.7.2015. Soud postupoval dle § 173 odst. 1 IZ a přihlášku pohledávky odmítl. Rozhodnutí bylo věřiteli doručeno dne 27.7.2015.

Proti citovanému rozhodnutí podal věřitel č. 9 dne 7.8.2015 odvolání, v němž uvedl, že jeho pohledávka za dlužníkem na něj byla postoupena Českou kanceláří pojistitelů, a to z titulu náhrady plnění dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Dle § 24 odst. 4 věty druhé zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve spojení s § 165 odst. 2 IZ se tato pohledávka považuje za přihlášenou bez ohledu na to, kdy vznikla. To za předpokladu, že byla v insolvenčním řízení uplatněna.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Dle § 165 odst. 2 IZ zákon může stanovit, že podle odstavce 1 se uspokojují i někteří věřitelé, kteří nepodávají přihlášku pohledávky, splňují-li zákonem stanovené podmínky.

Dle § 173 odst. 1 IZ věta první věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení a ž do uplynutí lhůty uvedené v rozhodnutí o úpadku.

Dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla kancelář poskytuje z garančního fondu poškozenému plnění za újmu způsobenou provozem vozidla, podmíněn pojištěním odpovědnosti podle tohoto zákona,

Dle § 24 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla poškozený má právo uplatnit nárok na plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g) proti Kanceláři za stejných podmínek, za nichž by mohl uplatnit nárok na plnění proti pojistiteli (§ 9). Pohledávka Kanceláře na náhradu za plnění podle odstavce 2 písm. b), c) a g) se považuje za pohledávku, na kterou se podle zvláštního právního předpisu (hledí jako na přihlášenou.

Rozhodnutí o odmítnutí přihlášky pohledávky není rozhodnutím ve věci samé, soud jej tedy v souladu s ust. § 95 IZ posoudil na základě podaného odvolání a dospěl k závěru, že zde jsou důvody pro změnu rozhodnutí na základě podaného odvolání.

Z přihlášky pohledávky P10 vyplývá, že pohledávka věřitele představuje náhradu škody způsobenou dlužníkem v rámci dopravní nehody, přičemž škoda byla způsobena řidičem vozidla, které nemělo sjednáno k datu nehody povinné smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla dle § 1 odst. 2 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Škoda byla poškozenému uhrazena Českou kanceláří pojistitelů dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Česká kancelář pojistitelů postoupila pohledávku na věřitele č. 9.

V souladu s ust. § 165 odst. 2 IZ ve spojení s § 24 odst. 4 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je pohledávka věřitele č. 9 pohledávkou, která se uspokojuje v insolvenčním řízení, je-li uplatněna, přičemž tato pohledávka není pohledávkou, kterou by musel věřitel dle § 165 odst. 1 IZ ve spojení s § 173 odst. 1 IZ uplatnit přihláškou pohledávky ve stanovené lhůtě.

S ohledem na shora uvedené soud postupem dle § 95 IZ odvolání věřitele vyhověl v plněném rozsahu a rozhodnutí č.j.ze dne 23.7.2015 změnil tak, že přihláška pohledávky P10 se neodmítá.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k doplnění podání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 10. září 2015

Za správnost vyhotovení: Mgr. Petra Havlíčková Kateřina Palubová soudkyně