KSLB 82 INS 28351/2015-B-14
KSLB 82 INS 28351/2015-B-14

U S N E S E N Í

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Petrou Havlíčkovou, v insolvenční věci dlužníků Petra anonymizovano , anonymizovano a Marcely anonymizovano , anonymizovano , IČO 498 96 555, oba trvale bytem Na Kopečku 417, 463 61 Raspenava, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

t a k t o :

I. Insolvenční soud p o v o l u j e Vladimíru anonymizovano , anonymizovano , a Ivě anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Záskalí 101, Hodkovice nad Mohelkou, výjimku ze zákazu nabývání majetku dlužníků, a to konkrétně:

pozemku parc. č. 333/4-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 417, zapsaném na LV 1260 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, k.ú. a obec Raspenava;

pozemku parc.č. 333/9-zahrada; zapsaném na LV 1420 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, k.ú. a obec Raspenava

II. Insolvenční soud jako věřitelský orgán p o v o l u j e Vladimíru anonymizovano , anonymizovano , a Ivě anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Záskalí 101, Hodkovice nad Mohelkou, výjimku ze zákazu nabývání majetku dlužníků, a to konkrétně:

pozemku parc. č. 333/4-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 417, zapsaném na LV 1260 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, k.ú. a obec Raspenava;

pozemku parc.č. 333/9-zahrada; zapsaném na LV 1420 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, k.ú. a obec Raspenava.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 7.9.2016 požádali Vladimír Stupka, anonymizovano , a Iva anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Záskalí 101, Hodkovice nad Mohelkou (dále jen navrhovatelé) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, konkrétně pak pozemku parc. č. 333/4-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 417, zapsaném na LV 1260 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant, k.ú. a obec Raspenava; pozemku parc.č. 333/9-zahrada; zapsaném na LV 1420 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální isir.justi ce.cz dlužnice je sestrou navrhovatele a švagrovou navrhovatelky, přičemž navrhovatelé uvedli, že jsou schopni vyplatit zajištěnému věřiteli 100% jeho pohledávky, jakož i uhradit náklady insolvenčního správce. Dlužníci budou moci nemovitosti i nadále užívat, nedojde ke zvýšení nákladů na jiné bydlení a řešení dostupnosti do zaměstnání a školy.

Funkci věřitelského výboru vykonává v insolvenčním řízení dlužníka insolvenční soud (viz protokol ze schůze věřitelů ze dne 29.1.2016). Nemovitosti dlužníků jsou předmětem zajištění pohledávek věřitele Expobank CZ, a.s., IČ 148 93 649, který přihlásil do insolvenčního řízení pohledávku P7 a P8, každou ve výši 964 804,98 Kč, přičemž přihlášené pohledávky jsou duplicitní a budou uspokojovány pouze jednou.

Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Z výpisu z centrální evidence obyvatel si soud ověřil, že navrhovatel je bratrem dlužnice a navrhovatelka, jako jeho manželka, je švagrovou dlužnice, oba tak naplňují definici osoby blízké dle § 22 odst. 1 občanského zákoníku. Soud při povolení výjimky, udělené i z pozice věřitelského orgánu, vzal v úvahu zejména to, že navrhovatelé jako osoby blízké dlužníkům nabízejí, že i poté, co získají nemovitosti dlužníků, umožní jejich užívání k bydlení ze strany dlužníků a jejich dětí. Soud doplňuje, že tento souhlas sám o sobě neznamená, že nemovitosti dlužníků musí být prodány navrhovatelům, povinností insolvenčního správce je postupovat v souladu s pokyny zajištěného věřitele a vybrat nejvýhodnější nabídku na koupi nemovitostí, když z případné hyperochy mohou být se souhlasem dlužníků hrazeny nezajištěné pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat osoba, o jejímž návrhu insolvenční soud rozhodoval, odvolání, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočky v Liberci. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a navrhovateli se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

V Liberci dne 9. září 2016

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kateřina Palubová