KSLB 82 INS 2766/2016-B-15
č.j. KSLB 82 INS 2766/2016-B-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, ve věci dlužnice Jany anonymizovano , anonymizovano , IČ 413 20 212, bytem Hornická 318, 471 27 Stráž pod Ralskem, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

t a k t o :

I. Insolvenční soud p o v o l u j e Gabriele Winnerlichové, nar. , výjimku ze zákazu nabývání majetku dlužnice, a to konkrétně:

bytová jednotka č. 318/7 v budově č.p. 318, 319 na pozemcích parc. č. 482/1, 482/2, zapsaná na LV 778, spoluvlastnický podíl v rozsahu 964/31208 na společných částech budovy č.p. 318, 319 a na pozemcích parc. č. 482/1, 482/2, zapsaných na LV 660, vše v k.ú. a obci Stráž pod Ralskem, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,

za podmínky, že cena nabídnutá Gabrielou Winnerlichovou, nar. , bude nejvyšší a bude nejméně ve výši 500 000 Kč.

II. Insolvenční soud jako věřitelský orgán p o v o l u j e Gabriele Winnerlichové, nar. , výjimku ze zákazu nabývání majetku dlužnice, a to konkrétně:

bytová jednotka č. 318/7 v budově č.p. 318, 319 na pozemcích parc. č. 482/1, 482/2, zapsaná na LV 778, spoluvlastnický podíl v rozsahu 964/31208 na společných částech budovy č.p. 318, 319 a na pozemcích parc. č. 482/1, 482/2, zapsaných na LV 660, vše v k.ú. a obci Stráž pod Ralskem, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa,

za podmínky, že cena nabídnutá Gabrielou Winnerlichovou, nar. , bude nejvyšší a bude nejméně ve výši 500 000 Kč. isir.justi ce.cz

Podáním ze dne 14.10.2016 požádala Gabriela Winnerlichová, nar. (dále jen navrhovatelka) o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, konkrétně pak bytové jednotky č. 318/7 v budově č.p. 318, 319 na pozemcích parc. č. 482/1, 482/2, zapsané na LV 778, spoluvlastnického podílu v rozsahu 964/31208 na společných částech budovy č.p. 318, 319 a na pozemcích parc. č. 482/1, 482/2, zapsaných na LV 660, vše v k.ú. a obci Stráž pod Ralskem, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. V podání uvedla, že je dcerou dlužnice a že je schopna uhradit kupní cenu ve výši 500 000 Kč. Navrhovatelka dále uvedla, že by v nemovitosti nechala dlužnici i nadále bydlet, přičemž tímto způsobem chce své matce pomoci.

Funkci věřitelského výboru vykonává v insolvenčním řízení dlužnice insolvenční soud (viz protokol ze schůze věřitelů ze dne 27.05.2016). Nemovitost dlužnice jsou předmětem zajištění věřitele Wűstenrot-stavební spořitelna České spořitelny, a.s., věřitele Česká správa sociálního zabezpečení, věřitele Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a věřitele GRATO spol. s.r.o. Všichni tito věřitelé vyslovili souhlas s prodejem nemovitosti dlužnice navrhovatelce za cenu ve výši 500 000 Kč (přílohy podání na č.l. B-13).

Citované nemovitosti byly zapsány do soupisu majetkové podstaty dne 25.05.2016. Ze zprávy insolvenční správce z téhož dne vyplývá, že obdobné nemovitosti se prodávají za částku 400 000-650 000 Kč. Z příloh podání na č.l. B-13 vyplývá, že nemovitost dlužnice byla znalcem Miloslavem Gregorem ve znaleckém posudku č. 5551-081-16 ze dne 27.10.2016 oceněna na částku 454 940 Kč.

Dle § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Podle § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, osoba blízká je příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. Z výpisu z centrální evidence obyvatel bylo potvrzeno, že navrhovatelka je dcerou dlužnice. Navrhovatelka tak naplňuje definici osoby blízké dle § 22 odst. 1 občanského zákoníku. Soud při povolení výjimky, udělené i z pozice věřitelského orgánu, vzal v úvahu zejména to, že navrhovatelka nabízí cenu převyšující hodnotu určenou znaleckým posudkem. S ohledem na vyjádření zajištěných věřitelů, kteří souhlasí s prodejem nemovitosti dceři dlužnice jako osobě blízké dlužnici za cenu ve výši 500 000 Kč, stanovil soud jako další podmínku povolené výjimky to, že navrhovatelka musí nabídnout nejméně cenu ve výši 500 000 Kč, přičemž tato cena odpovídá nejvyšší nabídce.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat osoba, o jejímž návrhu insolvenční soud rozhodoval, odvolání, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a navrhovateli se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

V Liberci dne 15. listopadu 2016

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Vendula Folprecht Svobodová