KSLB 82 INS 25731/2013-A-16
KSLB 82 INS 25731/2013-A-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudkyní Mgr. Petrou Havlíčkovou, v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , IČ 726 95 897, trvale bytem B. Němcové 3688/38, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 04, korespondenční adresa: Bellugia Open, s.r.o., k rukám pí Juráňové, Šarovy 23, Bohuslavice u Zlína, PSČ 763 51, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, č.j. KSLB 82 INS 25731/2013-A-11, ze dne 16.1.2014,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, č.j. KSLB 82 INS 25731/2013-A-11, ze dne 16.1.2014 s e m ě n í t a k , že záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 10.000,-Kč, se neukládá.

Odůvodnění:

Dne 17.9.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočce v Liberci doručen insolvenční návrh dlužníka Jiřího anonymizovano . Dlužník insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení. V návrhu se navrhovatel-dlužník domáhá vydání usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

V souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále pouze IZ) uložil soud usnesením ze dne 16.1.2014 navrhovateli zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, a to ve výši 10.000,-Kč s odůvodněním, že v dané konkrétní věci dlužníka přichází v úvahu odmítnutí návrhu na povolení oddlužení a rozhodnutí o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, neboť dlužník na výzvu soudu k předložení zákonem požadovaných příloh (mj. listin dokládajících jeho příjmy za měsíce květen až červenec roku 2011 a za měsíce květen až září roku 2013) nereagoval a svůj návrh požadovaným způsobem nedoplnil.

Dne 7.2.2014 bylo soudu doručeno podání dlužníka, v němž žádá o zrušení shora citovaného rozhodnutí. Soud toto podání v souladu s ust. § 41 odst. 2 o.s.ř. posoudil jako odvolání.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud znovu posoudil návrh na povolení oddlužení včetně odvolání navrhovatele. Ve svém podání doručeným soudu dne 7.2.2014 dlužník sdělil, že na usnesení soudu ze dne 30.10.2013, č.j.-A-7, jímž byl vyzván k předložení listin dokládajících jeho příjem za měsíce květen až červenec roku 2011 a za měsíce květen až září roku 2013, jakož i ke sdělení, jaký je jeho majetkový vztah k objektu, kde má trvalé bydliště, nemohl včas reagovat, neboť společnost, jejíž adresu uvedl ve svém návrhu na povolení oddlužení jako adresu korespondenční, momentálně mění sídlo, o čemž však zapomněl soud informovat, a proto se shora uvedené usnesení nezdařilo doručit (do vlastních rukou); z tohoto důvodu reaguje na výzvu soudu až nyní. Protože shora uvedeným podáním dlužník rovněž doplnil svůj insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, jak mu bylo soudem uloženo, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ, vyhověl odvolání dlužníka a rozhodl o zrušení usnesení, kterým bylo dlužníkovi uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 11. února 2014

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Klimešová