KSLB 82 INS 24948/2012
KSLB 82 INS 24948/2012 29 NSČR 56/2013-A-24

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu Mgr. Milanem Poláškem v insolvenční věci dlužníka Miroslava Podobského, narozeného 2. srpna 1963, bytem v Hrádku na Nisou, Tovární 21, PSČ 463 34, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci pod sp. zn. KSLB 82 INS 24948/2012, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 12. února 2013, č. j. KSLB 82 INS 24948/2012, 1 VSPH 169/2013-A-13, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Praze k odvolání dlužníka potvrdil usnesení ze dne 11. ledna 2013, č. j.-A-8, jímž Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále jen insolvenční soud ) pro opožděnost odmítl odvolání dlužníka proti rozhodnutí (usnesení) insolvenčního soudu ze dne 6. prosince 2012, č. j. 82 INS 24948/2012-A-6 (o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč), zastavil insolvenční řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení (§ 108 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení /insolvenční zákon/) a rozhodl o nákladech řízení. Usnesení odvolacího soudu napadl dlužník dovoláním (č. l. A-19), které vzal posléze zpět podáním ze dne 14. srpna 2013 (č. l. A-23). Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací řízení podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. srpna 2013

Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. pověřený člen senátu Za správnost vyhotovení: Lucie Zouharová V zastoupení: Lucie Žouželová