KSLB 82 INS 21926/2016-A-7
č.j. KSLB 82 INS 21926/2016-A-7

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, v insolvenční věci dlužníka Lenky anonymizovano , anonymizovano , IČ 878 47 302, bytem Smržovka, Hlavní 1173, PSČ 468 51, o odvolání proti usnesení č.j. KSLB 82 INS 21926/2016-A-5 ze dne 27.09.2016,

takto:

I. Usnesení č.j. KSLB 82 INS 21926/2016-A-5 ze dne 27.09.2016 se mění tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč neukládá.

II. Insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení doložil výši svých příjmů z podnikatelské činnosti prostřednictvím listin dokládajících skutečné příjmy a výdaje za rok 2016 (výkaz příjmů a výdajů za období leden-červen není dostačující) a doložil tak, že je schopen uhradit minimálně 30% svých závazků.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-5 ze dne 27.09.2016 byla dlužníku uložena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč. Usnesení bylo odůvodněno tím, že dlužník má závazek z podnikatelské činnosti u Všeobecné zdravotní pojišťovny (nedoplatek na zdravotním pojištění), přičemž tento věřitel výslovně uvedl, že nesouhlasí s povolením oddlužení. V důsledku této skutečnosti nejsou splněny podmínky pro povolení oddlužení dle § 389 odst. 2 písm. a) IZ a jediným způsobem řešení úpadku dlužníka je tak konkurs. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 04.10.2016.

Dne 14.10.2016, tedy včas, podal dlužník odvolání proti shora uvedenému usnesení s tím, že žádá o snížení zálohy na částku 10 000 Kč.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Ze stávající judikatury Vrchního soudu v Praze, konkrétně např. rozhodnutí č.j. KSLB 82 INS 12884/2015, 2 VSPH 1354/2015-A-17 ze dne 29.9.2016, vyplývá, že za dluhy z podnikání lze považovat pouze závazky, které by, nebýt dlužníkovy podnikatelské činnosti, nevznikly. Nedoplatky na zdravotním či sociálním pojištění však nejsou podmíněny podnikatelskou činností dlužníka, jelikož není podstatné, zda příjem (vyměřovací základ) pochází ze závislé nebo podnikatelské činnosti dlužníka. Povahu dluhů isir.justi ce.cz za zaměstnance, kdy dlužník jako zaměstnavatel neodvedl pojistné za své zaměstnance. Nedoplatky na daních je třeba posuzovat podle toho, zda předmětná daň měla původ v podnikatelské činnosti dlužníka .

Jelikož s ohledem na shora uvedené nelze nedoplatek na zdravotním pojištění považovat za dluh z podnikání, změnil soudce rozhodnutí tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení se neukládá.

Z listin předložených dlužníkem není zřejmé, jaká je skutečná výše příjmu dlužníka z podnikatelské činnosti, jelikož výkaz příjmů a výdajů za období leden-červen není dostačující. S ohledem na tuto skutečnost vyzval soud dlužníka, aby doložil své skutečné příjmy a výdaje prostřednictvím konkrétních listin (faktury, výpis z účtu, přehled plateb na zdravotní a sociální pojištění apod.). Činí-li příjem dlužníka z podnikatelské činnosti 8 100 Kč a dlužník má mimořádný příjem 2 700 Kč na základě darovací smlouvy, vychází plnění v oddlužení pro nezajištěné věřitele pouze v rozsahu 25,20%. Dlužník je tak mimo jiné povinen doložit, že je schopen uhradit minimálně 30% svých závazků. Nesplní-li dlužník povinnosti uvedené ve výroku II. tohoto usnesení rozhodne soud opětovně o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

Proti výroku II. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 22. listopadu 2016

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Vendula Folprecht Svobodová