KSLB 82 INS 18881/2015-A-13
KSLB 82 INS 18881/2015-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, ve věci dlužníka Jána anonymizovano , anonymizovano , bytem Frýdlant v Čechách, Višňová 177, PSČ 464 01, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSLB 82 INS 18881/2015-A-11 ze dne 4.11.2015,

takto:

I . Usnesení č.j. KSLB 82 INS 18881/2015-A-11 ze dne 4.11.2015 se mění tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení se neukládá.

II. Insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby do 7 dnů od doručení tohoto usnesení předložil listinné důkazy k prokázání výše a stability příjmů plátce daru paní Světlany Kopecké, nar. 1987 (výplatní pásky za období posledních 3 měsíců).

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-11 ze dne 4.11.2015 byla dlužníkovi uložena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 20 000 Kč. Usnesení bylo odůvodněno tím, že dlužník nedoložil, že je schopen uhradit minimálně 30% svých závazků, když doložil pouze příjem ve výši 10 715 Kč. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 6.11.2015.

Dne 23.11.2015 podal dlužník odvolání proti shora uvedenému usnesení s tím, že nemohl z důvodu nepříznivého zdravotního stavu předložit darovací smlouvu opatřenou úředně ověřenými podpisy účastníků. Spolu s podáním předložil dlužník originál darovací smlouvy ze dne 5.11.2015 uzavřené s paní Světlanou anonymizovano , anonymizovano , na jejímž základě bude mít dlužník měsíčně příjem ve výši 4 000 Kč.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Jelikož dlužník v odvolací lhůtě předložil originál darovací smlouvy, čímž doložil příjem, z něhož je schopen uhradit minimálně 30% svých závazků, změnil soudce rozhodnutí tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení se neukládá. k doložení této skutečnosti. Nedoloží-li dlužník tuto skutečnost, rozhodne soud znovu o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

O schopnosti a ochotě osoby plnit smlouvu uzavřenou s dlužníkem (darovací, důchodovou) nesmí být žádné pochybnosti. Dlužník musí doložit, že tato osoba má dostatečný příjem k poskytování finanční částky dlužníkovi. Finanční částka poskytovaná dlužníkovi nesmí být vyšší než částka, kterou by při výkonu rozhodnutí bylo možno třetí osobě z jejího příjmu srazit pro nepřednostní pohledávky (jinými slovy třetí osobě vždy musí zbýt tzv. nezabavitelná částka ve smyslu § 278 občanského soudního řádu). Dále soud poučuje dlužníka podle § 418 odst. 1 IZ o tom, že v případě neplnění povinnosti odevzdávat mimořádný příjem z doložené smlouvy bude rozhodnuto o zrušení schváleného oddlužení a bude prohlášen konkurs.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 25. listopadu 2015

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kateřina Palubová