KSLB 82 INS 18841/2017-A-37
č.j. KSLB 82 INS 18841/2017-A-37

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, ve věci dlužníka AUTO ENGE, a.s., IČO 627 43 431, se sídlem Liberec VI-Rochlice, Hodkovická 747/29, PSČ 460 06, zastoupeného JUDr. Janem Nemanským, advokátem se sídlem Praha 1, Těšnov 1/1059, PSČ 110 00, dle insolvenčního návrhu navrhovatelů: a) Michal Musil, nar. , bytem , , PSČ , b) Bohuslav Stejskal, nar. , bytem , , PSČ , c) Vendulka Teplá, nar. , bytem , , PSČ , d) EQ Real s.r.o., IČO 291 27 131, se sídlem Praha 1-Nové Město, Růžová 950/15, PSČ 110 00, zastoupeného Mgr. Vratislavem Urbáškem, advokátem, se sídlem Praha 1, Národní 973/41 o návrhu na vydání předběžného opatření,

takto:

Návrh navrhovatele d) EQ Real s.r.o., IČO 291 27 131, na nařízení předběžného opatření, jímž bude v insolvenčním řízení dlužníka AUTO ENGE, a.s., IČO 627 43 431, ustanoven předběžný insolvenční správce, se zamítá. Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 22.12.2017 byl soudu doručen návrh navrhovatele -věřitele d) EQ Real s.r.o., IČO 291 27 131, na vydání předběžného opatření, jímž by byl dlužníkovi ustanoven předběžný insolvenční správce. Navrhovatel svůj návrh odůvodnil tím, že předběžný insolvenční správce by měl dohlédnout na to, aby nedošlo ke zmenšování majetkové podstaty dlužníka a aby nebyli věřitelé dlužníka nadále neoprávněně poškozováni. Navrhovatel doplnil, že dle jeho zjištění dlužník neoprávněně vyvádí svůj majetek a převádí rentabilní podnikatelskou činnost na svou dceřinou společnost AUTO ENGE Praha s.r.o., jejímž jediným členem představenstva je Ing. Antonín Charouz, který je zároveň jediným členem představenstva společnosti dlužníka. Obě společnosti se zabývají totožnou podnikatelskou činností, a to opravou silničních vozidel, a na obě společnosti je uveden stejný kontakt v podobě telefonního čísla pro příjem zakázek. Tuto skutečnost doložil navrhovatel odkazem na záznamy ve veřejném rejstříku a výpisem z internetových stránek shora uvedených společností. Podle ustanovení § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník. Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. a) IZ předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také ustanovit předběžného správce.

Podle ustanovení § 113 odst. 1 IZ je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud isir.justi ce.cz s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve.

Předběžné opatření může být nařízeno, je-li prokázáno, že je třeba zatímně upravit poměry účastníků nebo že je dána obava z ohrožení výkonu soudního rozhodnutí. Ostatní rozhodné skutečnosti nemusí být spolehlivě prokázány. K nařízení předběžného opatření postačuje, jsou-li alespoň osvědčeny, tj. jeví-li se jako pravděpodobné. Z insolvenčního spisu má soud za osvědčené, že dne 11.10.2017 bylo zahájeno insolvenční řízení dlužníka, a to na základě insolvenčního návrhu navrhovatelů: a) Michala Musila, nar. , b) Bohuslava Stejskala, nar. , a c) Vendulky Teplé, nar. . Tito navrhovatelé jsou bývalými zaměstnanci dlužníka, přičemž jejich pohledávky vyplývaly z pracovněprávních vztahů. Pohledávky navrhovatelů a-c byly po zahájení insolvenčního řízení ze strany dlužníka uhrazeny. Dlužník v průběhu insolvenčního řízení uhradil i další pohledávky bývalých zaměstnanců, kteří se se svými pohledávkami přihlásili do insolvenčního řízení. Dlužník zároveň uhradil přihlášené pohledávky věřitelů vyplývající z obchodněprávních vztahů dlužníka, konkrétně se jedná o pohledávky P17, P24, P30, P32 a P33. Dlužník dosud neuhradil pohledávky navrhovatele d) EQ Real s.r.o., IČO 291 27 131, uplatněné přihláškou P4, a pohledávky společnosti PROCUSYS SERVICES a.s. uplatněné přihláškou P12. Tuto skutečnost dlužník vysvětlil tím, že shora citované pohledávky neuznává. Dlužník potvrdil existenci dceřiné společnosti AUTO ENGE Praha s.r.o., jejíž existence a charakter činnosti vyplývá z veřejně dostupných údajů veřejného rejstříku. Dlužník odmítl, že prostřednictvím této společnosti dochází k protiprávnímu jednání. Soud má za to, že samotná existence dceřiné společnosti AUTO ENGE Praha s.r.o., jakož i uvedení totožného kontaktu na tuto společnost a společnost dlužníka, nezakládá domněnku protiprávního jednání dlužníka, jímž by dlužník vyváděl majetek z majetkové podstaty. S ohledem na tuto skutečnost dospěl insolvenční soud k závěru, že nejsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření, tedy není třeba zatímně upravit poměry účastníků.

Poučení : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovatelům se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem. (§ 74 odst. 2 IZ). V Liberci dne 2. ledna 2018 Mgr. Petra Havlíčková v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Michaela Holanová