KSLB 82 INS 16390/2012-P1-7
KSLB 82 INS 16390/2012-P1-7

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Petrou Havlíčkovou, v insolvenční věci dlužníka Antonína anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Liberec, Aloisina Výšina 419/16, PSČ 460 05, o přihlášce pohledávky č. P1 věřitele Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Jablonec nad Nisou, V Nivách 2555/42a, PSČ 466 02, zastoupeného Lucií Šírovou, obecným zmocněncem, bytem Hrádek nad Nisu, Dolní Suchá 75,

takto:

Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSLB 82 INS 16390/2012-P1-3, ze dne 15. října 2013, se mění tak, že se přihláška pohledávky P1 věřitele Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Jablonec nad Nisou, V Nivách 2555/42a, PSČ 466 02, ze dne 8.3.2013 odmítá co do výše 115.890,41 Kč.

Odůvodnění:

Přihláškou podanou u insolvenčního soudu dne 8.3.2013 uplatnil věřitel Martin Bílek, anonymizovano , bytem Jablonec nad Nisou, V Nivách 2555/42a, PSČ 466 02, v insolvenčním řízení dlužníka Antonína anonymizovano nevykonatelnou pohledávku ve výši 477.452,05 Kč. Pohledávka je evidována pod číslem přihlášky P1. Na přezkumném jednání dne 9.4.2013 byla pohledávka insolvenčním správcem popřena co do pravosti a výše v částce 177.452,05 Kč. Zástupce věřitele byl přítomen na přezkumném jednání a byl poučen o možnosti podat v zákonné lhůtě žalobu na určení své pohledávky. Protože ve stanovené lhůtě nepodal věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, žalobu na určení, rozhodl soud v souladu s ust.§ 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen i.z.) ve spojení s ust. § 185 i.z. svým usnesením ze dne 15. října 2013 o odmítnutí části přihlášky pohledávky věřitele co do částky 177.452,05 Kč. Proti rozhodnutí insolvenčního soudu o odmítnutí části přihlášky podal věřitel v odvolací lhůtě odvolání, kterým napadl rozhodnutí soudu prvního stupně s tím, že insolvenční správce vzal své popření pohledávky věřitele co do částky 61.561,64 Kč. Insolvenční soud prověřil skutečnosti uvedené věřitelem v odvolání a zjistil, že insolvenční správce podáním ze dne 6.5.2013 sdělil insolvenčnímu soudu, že bere zpět své popření pohledávky věřitele Martina anonymizovano co do částky 61.561,64 Kč. Popřena zůstala část pohledávky v rozsahu 115.890,41 Kč z titulu smluvní pokuty. Podle ust. § 95 i.z. může rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Insolvenční soud na základě uvedených skutečností rozhodl v souladu s § 95 i.z. tak, že změnil své předchozí usnesení ze dne 15.10.2013, č.j.-P1-3, o odmítnutí části přihlášky věřitele, když z provedeného šetření vyplývá, že odvolání věřitele je důvodné, protože pohledávka věřitele je ve smyslu ust.§ 201 odst. 1 písm. c) i.z. zjištěna, protože insolvenční správce, který popřel pohledávku, vzal své popření zpět.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

V Liberci dne 13. listopadu 2013

Mgr. Petra Havlíčková v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Klimešová