KSLB 82 INS 15032/2012-P9-6
KSLB 82 INS 15032/2012-P9-6

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl soudkyní Mgr. Petrou Havlíčkovou, ve věci navrhovatele-dlužníka Marty anonymizovano , anonymizovano ,bytem Česká Lípa, Kolínská 2649, PSČ 470 01, o přihlášce pohledávky P9 věřitele č. 9: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 618 60 069, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 27. října 2014, č.j. KSLB 82 INS 15032/2012-P9-4 se zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 20.6.2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci doručen insolvenční návrh na povolení oddlužení dlužníka Marty anonymizovano , anonymizovano ,bytem Česká Lípa, Kolínská 2649, PSČ 470 01. V návrhu se navrhovatel-dlužník domáhá vydání usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením ze dne 13.8.2012 č.j. KSLB 82 INS 15032/2012-A-12 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Usnesením ze dne 8.11.2012 č.j.-B-9 bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Při přezkumném jednání konaném dne 9.10.2012 insolvenční správce popřel pohledávku P9/1 věřitele č. 9 PROFI CREDIT Czech, a.s. ve výši 56.233,-Kč a pohledávku P9/2 popřel ve výši 39.315,-Kč.

Dle ust. § 197 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Věřitel se přezkumného jednání nezúčastnil. Insolvenční správce správně doložil vyrozumění věřitele o jeho popření. Dne 14.10.2013 vzal věřitel svou přihlášku pohledávky částečně zpět a insolvenční soud usnesením ze dne 30.10.2013 č.j. KSLB 82 INS 15032/2012-P9-3 vzal částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky na vědomí. S ohledem na to, že věřitel nepodal v zákonem stanovené lhůtě žalobu na určení popřené pohledávky a pohledávky P9/1 a P9/2 byly popřeny ve výši více než 50% přihlášených pohledávek, soud rozhodl o odmítnutí přihlášky P9 věřitele č. 9 a ukončil účast věřitele v insolvenčním řízení.

Proti usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky a ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení podal věřitel v zákonné lhůtě odvolání.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud znovu posoudil obsah celého spisu a přihlášky č. 9 a dospěl k závěru, že došlo k chybnému spočítání lhůty k podání incidenční žaloby a následného odmítnutí pohledávky pro popření ve výši více než 50% přihlášené pohledávky. Přezkumné jednání se konalo dne 9.10.2012, avšak vyrozumění o popření bylo věřiteli doručeno až dne 2.10.2013, tudíž lhůta k podání incidenční žaloby a lhůta, do které je možné korigovat přihlášené nároky bez aplikace sankce dle ustanovení § 178 IZ, skončila až dne 17.10.2013, když částečné zpětvzetí přihlášky došlo insolvenčnímu soudu dne 14.10.2013. Předmětné částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky tedy bylo podáno včas, tudíž insolvenční soud mylně posoudil zpětvzetí jako opožděné a chybně odmítl přihlášku P9 a ukončil účast věřitele v řízení.

Soud proto postupoval v souladu s ust. § 95 IZ, vyhověl odvolání věřitele a rozhodl o zrušení usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky P9 věřitele č. 9 a ukončení účasti věřitele v insolvenčním řízení. Po právní moci tohoto usnesení bude tedy řízení o přihlášce pohledávky P9 věřitele č. 9 vedeno pro částku 24.292,-Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 6. listopadu 2014

Mgr. Petra Havlíčková soudkyně

v z. Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Mgr. Kristýna Cabalková