KSLB 82 INS 12073/2016-A-12
č.j. KSLB 82 INS 12073/2016-A-12

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, v insolvenční věci dlužníka Pavlíny anonymizovano , anonymizovano , IČ 887 71 075, bytem Ralsko, Boreček 20, PSČ 471 24, o odvolání proti usnesení č.j. KSLB 82 INS 12073/2016-A-10 ze dne 24.6.2016,

takto:

I. Usnesení č.j. KSLB 82 INS 12073/2016-A-10 ze dne 24.6.2016 se mění tak, že se záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč neukládá.

II. Insolvenční soud ukládá dlužníkovi, aby ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil pracovní smlouvu se společností Johnson Controls Automobilové součástky, k.s., jakož i mzdový výměr, či jinak doložil, že je schopen uhradit minimálně 30% svých závazků.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-A-10 ze dne 24.6.2016 byla dlužníku uložena záloha na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000 Kč. Usnesení bylo odůvodněno tím, že dlužník má závazek z podnikatelské činnosti u Všeobecné zdravotní pojišťovny (nedoplatek na zdravotním pojištění), přičemž tento věřitel výslovně uvedl, že nesouhlasí s povolením oddlužení. V důsledku této skutečnosti nejsou splněny podmínky pro povolení oddlužení dle § 389 odst. 2 písm. a) IZ a jediným způsobem řešení úpadku dlužníka je tak konkurs. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 8.7.2016.

Dne 13.7.2016, tedy včas, podal dlužník odvolání proti shora uvedenému usnesení s tím, že žádá o odpuštění zálohy na náklady insolvenčního řízení. Dlužník dále uvedl, že ukončí podnikatelskou činnost a od září 2016 nastoupí do zaměstnání u společnosti Johnson Controls Automobilové součástky, k.s.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Ze stávající judikatury Vrchního soudu v Praze, konkrétně např. rozhodnutí č.j. KSLB 82 INS 12884/2015, 2 VSPH 1354/2015-A-17 ze dne 29.9.2016, vyplývá, že za dluhy z podnikání lze považovat pouze závazky, které by, nebýt dlužníkovy podnikatelské činnosti, nevznikly. Nedoplatky na zdravotním či sociálním pojištění však nejsou podmíněny podnikatelskou činností dlužníka, jelikož není podstatné, zda příjem (vyměřovací základ) isir.justi ce.cz nepochybně přiznat nedoplatkům na sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnance, kdy dlužník jako zaměstnavatel neodvedl pojistné za své zaměstnance. Nedoplatky na daních je třeba posuzovat podle toho, zda předmětná daň měla původ v podnikatelské činnosti dlužníka .

Jelikož s ohledem na shora uvedené nelze nedoplatek na zdravotním pojištění považovat za dluh z podnikání, změnil soudce rozhodnutí tak, že záloha na náklady insolvenčního řízení se neukládá.

S ohledem na vyjádření dlužníka, že ukončil podnikatelskou činnosti a nastoupí do zaměstnání, vyzval soud dlužníka k doložení jeho aktuálního příjmu, respektive jeho schopnosti uhradit závazky věřitelů v rozsahu minimálně 30%. Nedoloží-li dlužník tuto skutečnost, rozhodne soud znovu o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti výroku I. tohoto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

Proti výroku II. tohoto usnesení není odvolání přípustné (§ 91 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 22. listopadu 2016

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kateřina Dušková