KSLB 82 INS 11975/2010-P10-11
KSLB 82 INS 11975/2010-P10-11

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl Mgr. Petrou Havlíčkovou, soudkyní, v insolvenční věci dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem A. Cihláře 296, Jeřmanice, PSČ 463 12, o přihlášce pohledávky P10 věřitele č. 10: Wüstenrot -stavební spořitelna a.s., IČ 471 15 289, se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, o odvolání věřitele proti usnesení č.j. KSLB 82 INS 11975/2010-P10-9 ze dne 11.1.2016,

takto:

Usnesení č.j. KSLB 82 INS 11975/2010-P10-9 ze dne 11.1.2016 se mění tímto způsobem:

I. Insolvenční soud b e r e na vědomí zpětvzetí přihlášky P10/1 věřitele č. 10: Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ 471 15 289, se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, ve výši 73 699,31 Kč.

II. Po právní moci tohoto usnesení b u d e řízení o přihlášce pohledávky P10 věřitele č. 10: Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ 471 15 289, se sídlem Praha 4, Na Hřebenech II 1718/8, PSČ 140 23, nadále v e d e n o pro částku 43 675,10 Kč.

Odůvodnění:

Usnesením č.j.-P10-9 ze dne 11.1.2016 bylo na základě návrhu věřitele č. 10 ze dne 24.8.2015 rozhodnuto o zpětvzetí pohledávky P10 co do částky 117 374,41 Kč s tím, že po právní moci usnesení věřitelova účast v řízení končí.

Usnesení bylo věřiteli č. 10 doručeno dne 11.1.2016. Proti rozhodnutí podal věřitel č. 10 dne 13.1.2016, tedy v zákonné lhůtě, odvolání s tím, že vzal zpět pouze pohledávku pod č. P10/1 a nikoliv i pohledávku pod č. P10/2.

Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Dle ust. § 184 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále pouze IZ) věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele.

Podáním doručeným zdejšímu soudu dne 10.1.2011 přihlásil věřitel Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., IČ 471 15 289, do insolvenčního řízení proti shora označenému dlužníkovi dvě pohledávky v celkové výši 117.374,41 Kč, přičemž jako pohledávku P10/1 přihlásil pohledávku ve výši 73 699,31 Kč a jako pohledávku P10/2 přihlásil pohledávku ve výši 43 675,10 Kč. Dne 24.8.2015 došel insolvenčnímu soudu návrh věřitele Wüstenrot-stavební spořitelna a.s., že bere svou pohledávku č. 1 přihlášenou za dlužníkem Tomášem Pialou zpět z důvodu částečné úhrady přihlášené pohledávky v insolvenčním řízení Jiřího Pavlíčka (v částce 37 309,85 Kč) a z důvodu částečné úhrady v exekučním řízení vedeném vůči Alexandře anonymizovano , anonymizovano (v částce 37 309,85 Kč). Usnesením č.j. KSLB 82 INS 11975/2010-P10-8 ze dne 27.10.2015 insolvenční soud zamítl návrh Alexandry anonymizovano , anonymizovano , na vstup do řízení ohledně přihlášky P10 v částce 37 309,85 Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 17.11.2015.

Z daného zpětvzetí je zřejmé, že věřitel č. 10 vzal zpět pouze přihlášku pod č. P10/1 ve výši 73 699,31 Kč, i když ji označil pouze jako pohledávku č. 1.

S ohledem na shora uvedené postupoval soud dle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb. a rozhodnutí o zpětvzetí pohledávek změnil tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Odvolání může podat pouze věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele. (§184 IZ).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 27. ledna 2016

Mgr. Petra Havlíčková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kateřina Palubová