KSLB 76 INS 9075/2010-P12-4
KSLB 76 INS 9075/2010-P12-4

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, v insolvenční věci dlužníka UNAS, spol. s r.o., se sídlem Křižany 190, obecní pekárna, PSČ 463 53, IČ 413 26 733, o přihlášce pohledávky P12 věřitele č. 11: Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21, IČ 471 14 321, takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 2. března 2011, č.j. KSLB 76 INS 9075/2010-P12-2 s e zrušuje.

Odůvodnění

Podáním doručeným soudu dne 17.12.2010 přihlásil věřitel Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21, IČ 471 14 321, do insolvenčního řízení nevykonatelnou pohledávku ve výši 50.254,-Kč. Pohledávka je evidována v přihlášce P12. Na přezkumném jednání konaném dne 25.1.2011 byla pohledávka insolvenčním správcem popřena co do pravosti ve výši 19.990,-Kč. Věřitel se přezkumného jednání nezúčastnil. Insolvenční správce doložil, že přípisem ze dne 25.1.2011 vyrozuměl věřitele o částečném popření jeho pohledávky. Toto vyrozumění bylo věřiteli doručeno dne 28.1.2011. S ohledem na to, že věřitel v zákonem stanovené lhůtě nepodal žalobu na určení popřené pohledávky, v souladu s ust. § 198 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) se k jeho popřené pohledávce nepřihlíží. Soud proto postupoval dle ust. § 185 IZ a rozhodl o částečném odmítnutí přihlášky P12/2 věřitele č. 11. Proti tomuto usnesení podal věřitel Odborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, se sídlem Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21, IČ 471 14 321, v zákonné lhůtě odvolání, ve kterém namítá, že insolvenční správce svým podáním ze dne 3.3.2011 vzal své popření částečně zpět. Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé. Insolvenční soud si ověřil ze spisového materiálu, že insolvenční správce skutečně svým podáním ze dne 3.3.2011 zveřejněným v insolvenčním rejstříku pod číslem dokumentu B-40 vzal své popření co do výše 15.637,-Kč zpět a přihlášku pohledávky tedy nově uznává ve výši 45.901,-Kč, zatímco popřena zůstává ve výši 4.353,-Kč. Soud proto postupoval v souladu s ust. § 97 IZ, vyhověl dovolání věřitele a rozhodl o zrušení usnesení o odmítnutí části přihlášky pohledávky P12/2 věřitele č. 11.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 21. března 2011

Mgr. Vadna Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Svobodová