KSLB 76 INS 6865/2015-8-19
J ? 01. 1.1. I.:? : ; L-ULU u aw

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl senátem složeným z předsedy ]UDr. Michala Kubína a soudců Mgr. Věrý Modlitbové a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano býtem Pazderova 935 / 7,460 06 Liberec adresou pro doručení Pražská 1523/36, 460 01 Liberec

() odvolání insolvenčního správce: Mgr. Martin Kolář, IČO 66249996 sídlem Na Vinici 1227/30, 405 02 Děčín proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočky v Liberci ze dne 31. ledna 2018, č. j. KSLB 76 INS 6865/2015-8-19 takto: Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci ze dne 31. ledna 2018, č. j' KSLB 76 INS 6865 / 2015 B-19 se ruší.

Odůvodnění:

V zprávě o splnění oddlužení (Zpráva) Mgr. Martin Kolář (Správce) uplatnil svou odměnu včetně DPH ve 21 % ve výši 29 947,50 Kč a hotové výdaje včetně DPH ve výši 5 989,50 Kč. za 33 měsíců trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře, celkem 35 937 Kč (1 089 z 33).

Usnesením č. jB-17 z 27. 11. 2017 (Usneseng Krajský soud vÚstí nad Labem pobočka v Liberci (insolvenční soud) v bodu II. výroku určil odměnu a náhradu výdajů Správce ve výši 35 937 Kč, z toho odměnu ve výši 29 947,50 Kč včetně DPH 21 % a hotové výdaje ve výši 5 989,50 Kč včetně DPH. Cituje $ 3 písm. b) vyhl. č. 313 / 2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich výdajů (Výhláška) uvedl, že při oddlužení plněním splátkového kalendáře činí odměna paušální částku 750 Kč měsíčně, tj za 24 (správně 33) měsíců 24 750 Kč. Hotově výdaje pak činí 150 Kč z 33, tj. 4 950 Kč, celkem 29 700 Kč, po připočtení DPH 35 937 Kč.

Podáním ze 13. 12. 2017 doručeným insolvenčnímu soudu vtento den (dok. 13 18) Správce navrhl, aby insolvenční soud výše uvedené usnesení doplnil podle Š 166 občanského soudního řádu (o.s.ř.) tak, abý mu přiznal také odměnu z přezkumu jednotlivých přihlášek pohledávek podle 5 38 odst. 1 lnsZ. účinném od 1. 7, 2017; za 13 přihlášek po 250 Kč, celkem 3 250 Kč, po připočtení DPH ve výši 31 932,50 Kč. Dovod'il, že vpřípadech insolvenčních řízeních, ukterých býl ůpadek prohlášen před 30 6 2017 a která byla skončena splněním oddlužení podle 5 413 InsZ nebo zastavením řízení podle Š 405 odst. 3 InsZ po 1. 7. 2017, mu náleží i výše uvedená odměna ve smýslu ustanovení 5 38 odst. 1 lnsZ.

Napadeným usnesením insolvenční soud nepřiznal Správci odměnu ve výši 3 932,50 Kč za přezkum jednotlivých přihlášek pohledávek (bod I. výroku) a uložil mu po právní moci tohoto rozhodnutí rozdělit částku 3 932,50 Kč mezi věřitele podle schématu splátkového kalendáře a podat o tom písemnou zprávu ve lhůtě 30 dnů (bod II. výroku).

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr V oj ta,

10.

11.

12.

13.

14.

15.

_ .-..-.-_..-- --_-----vvv rar 1u'-n.

3 VSPH 297/2018

Vodůvodnění napadeného usnesení insolvenční soud uvedl, že súčinností od 1. 7. 2017 v ustanovení 5 38 odst. 1 (na základě zák. č. 64/2017 Sb.) je přiznána insolvenčním správcům v oddlužení vedle paušální odměny také odměna za přezkum jednotlivých přihlášek pohledávek. Konstatoval, že tato odměna insolvenčním správcům náleží jen tam, kde k přezkunm jednotlivých přihlášek pohledávek u insolvenčních ří2ení zahájených před 1. 7. 2017 došlo po tomto datu (jak tomu bylo iv projednávané věci).

Postupoval takto podle Š 166 o.s.ř. ve spojení s ustanovením Š 167 odst. 2 o.s.ř.

Toto usnesení napadl Správce v zákonem stanovené lhůtě odvoláním a navrhl, aby je odvolací soud změnil tak, že mu přizná odměnu ve výši 3 932,50 Kč za přezkum přihlášek pohledávek, pokud nedospěje k závěru, že je namístě napadené usnesení zrušit a věc vrátil insolvenčníinu soudu k dalšímu řízení, přičemž zopakoval svou dosavadní argumentaci, podle níž jeho nárok plyne z ustanovení $ 38 odst. 1 lnsZ ve znění účinném od 1. 7. 2017.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení a řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno, byt) z jiných než odvolatelem prezentovaných důvodů.

Podle S 38 odst. 1 InsZ má insolvenční správce právo na odměnu a náhradu hotových výdajů.

Podle $ 7 InsZ nestanoví li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení o.s.ř. týkající se sporného řízení, a nenímli to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních.

Podle 5 41 o.s.ř. účastníci mohou provádět své úkony jakoukoli formou, pokud zákon pro některé úkony nepředepisuje určitou formu (odst. 1). Každý úkon posuzuje soud podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen (odst. 2). Procením úkonem účastníka (Správce je účastníkem řízení ve smyslu 5 15 InsZ) se rozumí jeho projev vůle adresovaný soudu, který směřuje k uplatnění procesních práv, ke splnění procesních povinností nebo k jiným procesním následkům, které s takovým projevem právní předpisy spojují. Procesní úkony v občanském soudním řízení nemají zásadně předepsánu žádnou formu a jen výjiinečně se stanoví, že procesní úkon smí být vykonán, je určitou formou. Ze zásady bezformálnosti procesní úkonů plyne, že je soud posuzuje podle jejich obsahu; není tak významné, jak je účastník označil nebo že je vůbec neoznačil.

Podle 5 166 odst. 1 o.s.ř. nerozhodlo li soud vrozsudku o některé části předmětu řízení, o nákladech řízení nebo o předběžné vykonatelnosti, může účastník do 15 dnů od doručení rozsudku navrhnout jeho doplnění.

Podle Š 167 odst. 2 o.s.ř. není li dále stanoveno jinak, užije se na usnesení přiměřeně ustanovení o rozsudku.

Z insolvenčního spisu plyne, že ve Zprávě (dok. 13 16) Správce uplatnil odměnu celkem včetně DPH ve výši 29 947,50 Kč. V komentáři k odměně a náhradě hotových výdajů pak Správce uvedl, že si uhradil částku odpovídající nároku na odměnu a náhradu hotových výdajů, tj. v případě oddlužení odměnu z počtu přezkoumaných přihlášek pohledávek ve výši 250 Kč a DPH ve výši 21 % podle 5 38 odst. 1 InsZ ve znění účinném po 1. 7. 2017.

Odvolací soud má za to, že jeho podání evidované pod 13 18, bytí je označeno jako návrh na doplnění usnesení podle 5 166 o.s.ř. je svým obsahem odvoláním proti Usnesení, nikoliv návrhem na jeho doplnění, nebot: ze Zprávy neplyne, že by Správce uplatnil odměnu v jiné výši než 29 947,50 Kč, a projevil tak nesouhlas s rozhodnutím insolvenčního soudu stnesení o přiznání odměny, který podle obsahu je fakticky odvoláním. Za uvedené situace insolvenční soud neměl žádný důvod pro vydání doplňujícího usnesení, nebot? návrhu na přiznání odměny, tak jak ji vyčíslil Správce, zcela vyhověl.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta. n... " TULLLů JÍIHVLV

16. Na základě výše uvedeného závěru proto odvolací soud napadené usnesení podle 5 219 odst, 1 písm. a) o.s.ř. zrušil, aniž by věc vracel insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení ve smyslu (5 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř., nebot? pro takový postup neshledal podmínky (řízení o doplnění Usnesení).

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Praha 28. února 2018

JUDr. Michal Kubín v.r. předseda senátu:*7 I z Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vcějx'a, f-