KSLB 76 INS 5560/2010-B-40
KSLB 76 INS 5560/2010-B-40

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl Janou Krejsovou, asistentkou soudce, v insolvenční věci dlužníka Roberta anonymizovano , anonymizovano , IČ 622 38 914, bytem Nový Bor, Generála Svobody 294, PSČ 473 01, o insolvenčním návrhu navrhovatele společnosti Hypoteční banka, a.s., IČ 135 84 324, se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57,

takto:

Insolvenční soud p o v o l u j e paní Aleně Lípové, nar. , trvale bytem , doručovací adresa: výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to osobního automobilu OPEL ASTRA CARAVAN, VIN: , rok první registrace v SRN 1997.

Odůvodnění: Usnesením zdejšího soudu ze dne 16.8.2010 č.j. KSLB 76 INS 5560/2010-A-23 byl zjištěn úpadek dlužníka. Usnesením ze dne 13.10.2010 č.j. KSLB 76 INS 5560/2010-B-8 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Podáním došlým soudu dne 20.4.2012 požádal insolvenční správce o souhlas soudu s prodejem osobního automobilu dlužníka mimo dražbu. Dne 3.5.2012 vydal insolvenční soud usnesení, č.j.-B-30, kterým byl dán souhlas s prodejem osobního automobilu OPEL ASTRA CARAVAN, VIN: (dále jen Automobil ), mimo dražbu. Podáním ze dne 6.12.2012 požádal insolvenční správce o udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka osobou blízkou, konkrétně družkou Alenou Lípovou. Ve svém návrhu uvedl, že dne 9.7.2012 požádala družka dlužníka Alena Lípová, o odkoupení Automobilu, který je zapsán v majetkové podstatě dlužníka. Insolvenční správce dále konstatoval, že dne 8.11.2012 obdržel od Aleny Lípové nabídku na odkoupení Automobilu za cenu 7.000,-Kč a že jiného zájemce ke dni podání žádosti neobdržel. Insolvenční správce dále soudu předložil žádost o vyjádření zástupce věřitelů k nabytí majetku z majetkové podstaty osobou blízkou, ve které uvedl, že Automobil je ve špatném technickém stavu s potřebou vynaložení nemalých peněžních prostředků na jeho opravu. Zástupce věřitelů společnost GE Money Auto, s.r.o., IČ 601 12 743, udělil souhlas s prodejem Automobilu ve vlastnictví dlužníka osobě blízké za kupní cenu 7.000,-Kč dne 5.12.2012, přičemž tento souhlas byl přílohou žádosti insolvenčního správce. Podle ust. § 295 odst. 1 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "IZ") nesmí dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Na návrh uvedených osob a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. S ohledem na skutečnost, že Automobil je obtížně prodejný majetek dlužníka a insolvenční správce nemá jiného zájemce, insolvenční soud dospěl k závěru, že předložená nabídka družky dlužníka na odkup Automobilu je v souladu se společnými zájmy věřitelů a neodporuje cílům insolvenčního řízení. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a souhlasnému stanovisku zástupce věřitelů rozhodl insolvenční soud tímto usnesením tak, že udělil výjimku dle ust. § 295 IZ

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení může ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat osoba, o jejímž návrhu insolvenční soud rozhodoval, odvolání, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, zástupci věřitelů a navrhovatelům se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

V Liberci dne 14. prosince 2012

Jana Krejsová v. r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková