KSLB 76 INS 5530/2010-B-93
KSLB 76 INS 5530/2010-B-93

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou v insolvenční věci dlužníka FREEZART PLUS s.r.o., IČ 250 46 144, se sídlem Liberec 15, Na Zvonku 788, PSČ 460 15, právně zastoupeného Mgr. Kateřinou Korpasovou, advokátkou, se sídlem v Liberci, Mozartova 21, 460 01, o návrhu na předběžné opatření

takto:

Návrh věřitele Československá obchodní banka a.s., se sídlem Radlická 333/150, Praha, PSČ 150 57, IČ 000 01 350 na vydání předběžného opatření, kterým insolvenční soud uloží dlužníkovi, aby nenakládal s výtěžkem ve výši 3.500.733,--Kč z exekuce vedené dlužníkem na společnost OSF 2000, s.r.o., IČ 250 38 192, se sídlem Liberec XVIII-Karlinky, Jičínská 121/13, PSČ 460 10, na základě usnesení Okresního soudu v Liberci č.j. 40 EXE 5815/2012-10 ze dne 30.11.2012, a tyto peněžní prostředky držel pro účely pozdějšího uspokojení zajištěných pohledávek navrhovatele za dlužníkem odděleně od jiných peněžních prostředků dlužníka a nečinil z těchto peněžních prostředků žádné platby, se z a m í t á .

Odůvodnění:

Na základě insolvenčního návrhu navrhovatele-věřitele Vlastimila Bystrého, IČ 646 67 634, bylo u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci dne 21.5.2010 zahájeno insolvenční řízení dlužníka. Usnesením ze dne 14.7.2010 č.j. KSLB 76 INS 5530/2010-A-27 byl zjištěn úpadek dlužníka. Usnesením ze dne 21.9.2010 č.j. KSLB 76 INS 5530/2010-B-14 bylo povoleno řešení úpadku dlužníka reorganizací. Usnesením ze dne 22.4.2011 č.j.-B-69 byl schválen reorganizační plán dlužníka. Návrh reorganizačního plánu předložil dlužník. Na základě tohoto reorganizačního plánu probíhá reorganizace dlužníka. Soud nařídil na den 20.12.2012 jednání o přeměně reorganizace v konkurs, protože ze zprávy insolvenčního správce vyplývá, že dlužník neplní podmínky reorganizačního plánu.

Dne 18.12.2012 byl soudu doručen návrh zajištěného věřitele Československá obchodní banka a.s. na vydání předběžného opatření, kterým insolvenční soud uloží dlužníkovi, aby nenakládal s výtěžkem ve výši 3.500.733,--Kč z exekuce, vedené dlužníkem na společnost OSF 2000, s.r.o., IČ 250 38 192, se sídlem Liberec XVIII-Karlinky, Jičínská 121/13, PSČ 460 10, na základě usnesení Okresního soudu v Liberci č.j. 40 EXE 5815/2012-10 ze dne 30.11.2012, a tyto peněžní prostředky držel pro účely pozdějšího uspokojení zajištěných pohledávek navrhovatele za dlužníkem odděleně od jiných peněžních prostředků dlužníka a nečinil z těchto peněžních prostředků žádné platby. Návrh věřitel odůvodnil tím, že probíhá exekuce z podnětu dlužníka na vymáhání pohledávky za věřitelem OSF 2000 s.r.o., a že tato pohledávka je předmětem zajištění právě pro věřitele ČSOB a.s. Dle navrhovatele lze důvodně očekávat, že bude rozhodnuto o přeměně reorganizace v konkurs. Zároveň pro právní moci usnesení o nařízení exekuce bude dlužníkovi vyplacená částka vymožena právě dříve, než soud rozhodne o konkursu a dlužník tyto prostředky spotřebuje, bude tento věřitel poškozen. Pokud by totiž bylo rozhodnuto o konkursu, získal by toto finanční prostředky právě zajištěný věřitel. Věřitel se domáhá tedy toho, aby soud omezil dlužníka v dispozičních právech. Navrhovatel neuvádí, po jakou dobu má soud dispoziční oprávnění dlužníka omezit, lze však předpokládat, že do doby rozhodnutí o konkursu.

Navrhovatel společně s návrhem na vydání předběžného opatření složil jistotu ve výši 50 tis. Kč.

Dle § 82 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona, dále jen i.z.) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákona jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Soud dospěl k závěru, že návrh je bezdůvodný. Dle § 353 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona, dále jen i.z.), od účinnosti reorganizačního plánu je oprávněn nakládat s majetkovou podstatou dlužník. Toto jeho oprávnění může být omezeno ve prospěch jiných osob pouze reorganizačním plánem; jiná omezení, ke kterým došlo ze zákona nebo rozhodnutím insolvenčního soudu v dosavadním průběhu insolvenčního řízení, účinností reorganizačního plánu zanikají. Z tohoto ustanovení je zřejmé, že v průběhu reorganizace po schválení reorganizačního plánu nemůže být dlužník ve svých dispozičních oprávněních omezen, a to ani rozhodnutím soudu, pokud tato omezení nevyplývají z reorganizačního plánu. Protože navrhovatelem navržený způsob omezení dispozičních práv dlužníka nevychází z reorganizačního plánu, nemůže soud návrhu věřitele vyhovět.

Poučení o opravných prostředcích: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci a navrhovateli se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 i.z.)

V Liberci dne 20. prosince 2012

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Lucie Svobodová