KSLB 76 INS 4741/2013-A-25
KSLB 76 INS 4741/2013-A-25

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou v insolvenční věci dlužníka Bon Concept s.r.o., IČ 273 39 955, se sídlem Liberec, Fibichova 1155/4, PSČ 460 01, o insolvenčním návrhu dlužníka

takto

Usnesení insolvenčního soudu č.j. KSLB 76 INS 4741/2013-A-21, ze dne 5. srpna 2013, o zastavení insolvenčního řízení dlužníka, se r u š í.

Odůvodnění: V insolvenčním řízení dlužníka Bon Concept s.r.o., IČ 273 39 955, zahájeném s účinky ode dne 21.2.2013 na základě insolvenčního návrhu dlužníka rozhodl insolvenční soud svým usnesením ze dne 5. srpna 2013 o zastavení insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Usnesení o zastavení insolvenčního řízení bylo dlužníku doručeno dne 16.8.2013 prostřednictvím datové schránky. Dne 19.8.2013 podal dlužník odvolání proti rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení z důvodu uhrazení zálohy na náklady insolvenčního řízení a to dvěma splátkami dne 6. a 9. 8. 2013. Po prověření dlužníkem tvrzené úhrady zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč insolvenční soud rozhodl v souladu s § 95 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ) tak, že ruší své předchozí usnesení ze dne 5. srpna 2013, č.j.-A-21, o zastavení insolvenčního řízení, čímž plně vyhověl odvolání dlužníka.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 23. srpna 2013

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková