KSLB 76 INS 450/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSLB 76 INS 450/2010 29 NSČR 5/2011-B-43

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Jiřího Zavázala a Mgr. Filipa Cilečka v insolvenční věci dlužníka Arnošta Čížka, narozeného 14. prosince 1947, bytem v Liberci, Haškova 954/42, PSČ 460 06, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, pod sp. zn. KSLB 76 INS 450/2010, o návrhu dlužníka na změnu výše splátek při oddlužení, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. prosince 2010, č. j. KSLB 76 INS 450/2010, 1 VSPH 1062/2010-B-26, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 22. října 2010, č. j.-B-18, Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci (dále též jen insolvenční soud ) zamítl návrhy ze dne 14. října 2010 a 20. října 2010, jimiž se dlužník domáhal stanovení nižších než zákonem určených měsíčních splátek při oddlužení plněním splátkového kalendáře (bod I. výroku), jakož i návrh dlužníka z 20. října 2010 na ustanovení nového insolvenčního správce (bod II. výroku). K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání a to (podle obsahu) zjevně v rozsahu týkajícím se (jen) zamítnutí jeho návrhu na snížení splátek při oddlužení. Jelikož při podání dovolání nebyl dovolatel zastoupen advokátem, ani nedoložil, že má sám odpovídající právnické vzdělání (§ 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů-dále též jen o. s. ř. ), insolvenční soud jej usnesením ze dne 12. ledna 2011, č. j.-B-32, doručeným dovolateli zvlášť dne 13. ledna 2011, mimo jiné vyzval, aby nedostatek povinného zastoupení odstranil do 15 dnů od doručení usnesení. V reakci na tuto výzvu dovolatel podáním datovaným 17. ledna 2011 a podaným u insolvenčnímu soudu téhož dne zopakoval argumenty obsažené v dovolání, dodávaje, že na advokáta nemá peníze. Žádost o ustanovení zástupce pro dovolací řízení soudem však nepodal, ačkoliv byl o této možnosti řádně poučen v usnesení (výzvě) insolvenčního soudu z 12. ledna 2011. Nedostatek povinného zastoupení dovolatel neodstranil ve stanovené lhůtě ani později; Nejvyšší soud proto podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 3. března 2011

JUDr. Zdeněk K r č m á ř, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová