KSLB 76 INS 28304/2014-B-16
KSLB 76 INS 28304/2014-B-16

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou v insolvenční věci dlužníka Jiřího anonymizovano nar. 24.10.1968, IČ 64036804, bytem Dvořákova 818, 464 01 Frýdlant, o žádosti o udělení výjimky ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty osobou blízkou navrhovatele Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Dvořákova 818, 464 01 Frýdlant

takto:

Insolvenční soud u d ě l u j e výjimku ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty dlužníka panu Jaroslavu Bubníkovi, anonymizovano , bytem Dvořákova 818, 464 01 Frýdlant, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 na pozemku č.parc. st. 409 jehož součástí je budova č.p. 818, pozemku parc.č. st. 410 zahrada, zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Frýdlant na LV č. 870, obec Frýdlant, katastrální území Frýdlant.

Odůvodnění: Insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno na jeho návrh dne 20.10.2014. Dne 20.11.2014 soud rozhodl o úpadku dlužníka a povolil řešení úpadku oddlužením. Dle usnesení z 15.1.2015 soud rozhodl o řešení úpadku oddlužením formou splátkového kalendáře. Dlužník je vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k domu v katastrálním území Frýdlant, který je předmětem zajištění. Dne 3.5.2016 požádal bratr dlužníka o vydání výjimky za zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty osobami blízkými, protože má zájem zapsaný spoluvlastnický podíl koupit. Podle ust. § 295 odst. 1 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; povařují se však za platné, pokud se ten, kdo je jim dotčen neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Soud žádosti vyhověl, když nejsou známy důvody, které by bránily udělení výjimky. Přihlédl především ke skutečnosti, že předmětná nemovitosti slouží k bydlení a způsobem řešen úpadku je oddlužení. Je tedy zřejmé, že udělení výjimky není v rozporu se zájmy věřitelů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh na udělení výjimky podala (§ 295 odst. 3 IZ).

V Liberci dne 10. května 2016

Mgr. Vanda Rozsypalová soudkyně Za správnost vyhotovení Klára Benešová