KSLB 76 INS 2709/2012-A-14
KSLB 76 INS 2709/2012-A-14

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci navrhovatele-dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Šlikova 150/17, PSČ 460 07, o insolvenčním návrhu,

takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 3. května 2012, č.j. KSLB 76 INS 2709/2012-A-11 s e zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 6.2.2012 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci doručen insolvenční návrh na povolení oddlužení dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Šlikova 150/17, PSČ 460 07. V návrhu se navrhovatel-dlužník domáhá vydání usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

V souladu s ust. § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dál pouze IZ) uložil soud usnesením ze dne 28.3.2012 navrhovateli zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč, s odůvodněním, že dlužníkův majetek je tvořen pouze běžným vybavením domácnosti a výtěžek ze zpeněžení lze tedy očekávat pouze v nepatrné výši, kdy záloha bude sloužit buď k pokrytí odměny a hotových výdajů správce za období od zjištění úpadku do schválení oddlužení splátkovým kalendářem nebo k úhradě nákladů insolvenčního řízení po prohlášení konkursu.

Usnesení bylo dlužníkovi doručeno 30.3.2012. Lhůta pro zaplacení zálohy proto uplynula dne 25.4.2012. Na základě telefonického dotazu u účtárny Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo zjištěno, že dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení ve lhůtě nezaplatil. Soud proto postupoval dle ust. § 108 odst. 3 IZ a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 18.5.2012 v zákonné lhůtě odvolání, s tím, že předložil potvrzení o platbě výpisem z účtu, že zálohu zaplatil dne 9.5.2012. Ze záznamu o složení, který zdejšímu soudu došel dne 15.5.2012 bylo zjištěno, že záloha byla zaplacena v požadované výši.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ, vyhověl odvolání dlužníka a rozhodl tak, že zrušil usnesení o zastavení řízení

V Liberci dne 22. května 2012

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Lucie Svobodová