KSLB 76 INS 2291/2013-P7-4
KSLB 76 INS 2291/2013-P7-4

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci navrhovatele-dlužníka Luciána anonymizovano , anonymizovano , IČ 133 67 391, bytem Šumburk nad Desnou, Vítězná 384, PSČ 468 41, o přihlášce pohledávky P7 věřitele č. 7: Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Entreprise Nationale, IČ 005 14 152, se sídlem České Budějovice, K. Světlé 512/4, PSČ 370 04, takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 10. září 2014, č.j. KSLB 76 INS 2291/2013-P7-2 se zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 28.1.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci doručen insolvenční návrh České spořitelny, a.s. a ve věci dlužníka Luciána anonymizovano , anonymizovano , IČ 133 67 391, bytem Šumburk nad Desnou, Vítězná 384, PSČ 468 41 bylo zahájeno insolvenční řízení. Usnesením ze dne 18.6.2013 č.j.-A-26 byl zjištěn úpadek dlužníka. Při přezkumném jednání konaném dne 9.8.2013 insolvenční správce a dlužník shodně popřeli celou pohledávku věřitele č. 7.

Dle ust. § 197 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ) věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Dle ust. § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Dle ust. § 185 IZ jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí. pohledávka P7/2 insolvenčním správce popřena ve výši 32.890,-Kč. Věřitel podal dne 3.9.2013 žalobu na určení popřené přihlášené pohledávky. Usnesením č.j. 76 ICm 2972/2013-55 ze dne 23.5.2014 soud řízení v části 16.912,-Kč zastavil, neboť věřitel vzal žalobu v plném rozsahu zpět. Usnesením č.j. 76 ICm 2972/2013-60 ze dne 29.5.2014 soud řízení zastavil, neboť žalobce vzal žalobu zpět i ve zbytku nároku. Insolvenční správce doložil vyrozumění věřitele o jeho popření, a vzhledem k tomu, že věřitel nepodal v zákonem stanovené lhůtě novou žalobu na určení popřené pohledávky, soud rozhodl o odmítnutí části přihlášky P7/2 věřitele č. 7 ve výši 32.890,-Kč.

Proti usnesení o odmítnutí přihlášky podal věřitel v zákonné lhůtě odvolání.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud znovu posoudil obsah celého spisu a přihlášky č. 7 a dospěl k závěru, že došlo k chybnému přehlédnutí zpětvzetí popření pohledávky P7/2 insolvenčním správcem ze dne 22.5.2014, který je mylně založen jen ve spise 76 ICm 2972/2013 na č.l. 57, kde insolvenční správce sdělil, že bere částečně zpět popření pohledávky P7/2 věřitele č. 7 ve výši 15.978,-Kč a uznává tedy pohledávku P7/2 ve výši 15.978,-Kč. Soud proto postupoval v souladu s ust. § 95 IZ, vyhověl odvolání dlužníka a rozhodl o zrušení usnesení o odmítnutí přihlášky pohledávky P7/2 věřitele č. 7.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 3. října 2014

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Klára Hanzlíková