KSLB 76 INS 22654/2011-B-627
KSLB 76 INS 22654/2011-B-627

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou v insolvenčním řízení dlužníka JUDr. Ing. Jaroslava Jandy, LL.M., anonymizovano , anonymizovano , bytem Svor 90, 471 51, do kterého vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka Liberec, o odmítnutí dovolání pro opožděnost

takto:

Dovolání dlužníka a jeho manželky Heleny Jandové ze dne 5.6.2017, které je zveřejněno v insolvenčním rejstříku dlužníka jako událost B574 proti rozhodnutím 1 VSPH 1741/2016-B-395, 3 VSPH 1344/2016-B460 a 4 VSPH 1346/2016-B-403 se o d m í t á pro opožděnost.

O d ů v o d n ě n í: Dne 5.6.2017 soud obdržel hromadné dovolání dlužníka a jeho manželky proti 13 rozhodnutím Vrchního soudu v Praze. Soud vyzval dlužníka k odstranění vad podání, a dlužník vady podání neodstranil. Proto soud dne 29.8.2017 předložil všechna dovolání Nejvyššímu soudu k odmítnutí pro neodstranění vad podání, s tím že soud prvního stupně v doplnění uvedl, že tři z podání jsou rovněž opožděná. Nejvyšší soud v Brně ve svém podání ze dne 7.9.2017 událost B627 vyjádřil názor, že dovolání mají být odmítnuta pro opožděnost.

Rozhodnutí 1 VSPH 1741/2016-B-395 bylo doručeno dlužníkovi již 30.11.2016, rozhodnutí 3 VSPH 1344/2016-B460 bylo dlužníkovi doručeno 12.2.2017 a rozhodnutí 4 VSPH 1346/2016-B-403 bylo dlužníkovi doručeno 8.11.2016. Dovolání bylo doručeno 5.6.2017.

Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon, jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Dle § 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Dle § 241b odst. 1 o.s.ř. ustanovení § 208odst. 1, § 209 a 210 platí obdobně.

Podle ust. § 208 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád opožděně podané odvolání předseda senátu soudu prvního stupně usnesením odmítne. isir.justi ce.cz

Protože dovolání proti třem rozhodnutím Vrchního soudu v Praze jsou opožděná, soud je odmítl. Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 14. září 2017

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Andrea Voborníková