KSLB 76 INS 22654/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSLB 76 INS 22654/2011 76 ICm 3326/2016 29 ICdo 9/2018 379

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl V senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců JUDr. Zdeňka Krčmáře a JUDr. Heleny Myškové V právní Věci žalobců a/ Heleny Jandové, narozené _, bytem v zastoupené JUDr. Josefem Klofáčem advokátem, se sídlem V České Lípě, Sokolská 270/8, PSČ 470 01, a b/ Jakuba Jandy, narozeného _, bytem ve _ _, proti žalovanému KOPPA, V. o. s., se sídlem V Liberci, Mozartova 679/21, PSČ 460 01, identifikační číslo osoby 25428578, jako insolvenčnímu správci dlužníka JUDr. Ing. Jaroslava Jandy, LL. M., Ph. D., o vyloučení movitých Věcí z maj etkové podstaty, vedené u Krajského soudu V Ústí nad Labem-pobočky V Liberci pod sp. zn. 76 ICm 3326/2016, jako incidenční spor V insolvenční Věci dlužníka JUDr. Ing. Jaroslava Jandy, LL. M., Ph. D., narozeného 9. října 1950, bytem ve Svoru 90, PSČ 471 51, vedené u Krajského soudu V Ústí nad Labem-pobočky V Liberci pod sp. zn., o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu V Praze ze dne 27. listopadu 2017, č. j. 76 ICm 3326/2016, 103 VSPH 774/2017-173 (), takto:Dovolání se odmítá.

Odůvodněnt

Vrchní soud V Praze usnesením ze dne 27. listopadu 2017, č. j. 76 ICm 3326/2016, 103 VSPH 774/2017-173 (), potvrdil usnesení ze dne 9. října 2017, č. j. 76 ICm 3326/2016-158, jímž Krajský soud V Ústí nad Labem-pobočka VLiberci, nevyhověl žádosti žalobců o osvobození od soudních poplatků.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalobkyně dovolání, které Nejvyšší soud odmítl podle ustanovení % 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ).

Učinil tak proto, že dovolání proti usnesení, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na osvobození od soudního poplatku, není podle ustanovení 5 238 odst. 1 písm. i/ o. s. ř. objektivně přípustné.

O náhradě nákladů dovolacího řízení Nejvyšší soud nerozhodoval, když jak je zřejmě z obsahu spisu rozhodnutí Nejvyššího soudu není rozhodnutím, kterým se řízení končí a řízení nebylo již dříve skončeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. července 2002, sp. zn. 20 Cdo 970/2001, uveřejněné pod číslem 48/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí (27. listopadu 2017) je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 30. září 2017 (srov. bod 2., části první článku 11. zákona č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/ 1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozděj ších předpisů, a některé další zákony).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění V insolvenčním rejstříku; účastníkům incidenčního sporu se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 27. února 2018

JUDr. Petr G e m m el V. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná