KSLB 76 INS 20272/2011-P47-4
KSLB 76 INS 20272/2011-P47-4

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci dlužníka VRATOVÁ A DVEŘNÍ TECHNIKA s.r.o., IČ 259 39 823, se sídlem Liberec V-Kristiánov, Jablonecká 46, PSČ 460 01, zastoupeného JUDr. Petrou Čapkovou, advokátkou, se sídlem Hradec Králové, tř. Čs. armády 300, PSČ 500 03, o přihlášce P 47 věř. č. 44 record Türautomation GmbH se sídlem Otoo Wels Str. 9, Wuppertal, PSČ 421 11, takto:

Usnesení zdejšího soudu ze dne 3.10. 2013, č.j. KSLB 76 INS 20272/2011-P47-2 se zrušuje.

Odůvodnění:

Na základě insolvenčního návrhu společnosti KvaBy, s.r.o., IČ 286 99 106, věřitele dlužníka VRATOVÁ A DVEŘNÍ TECHNIKA s.r.o., IČ 259 39 823, bylo u Krajského soud v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci v souladu s ust. § 101 odst. 1 zákona č 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ) zahájeno s účinky ode dne 4.11.2011 insolvenční řízení dlužníka. K návrhu věřitele přistoupil jako další navrhovatel Radomír Mezera, IČ 157 02 499, a následně po rozhodnutí insolvenčního soudu o insolvenčním návrhu, ale před jeho nabytím právní moci, přistoupil věřitel REMIX spol. s r.o., IČ 473 06 904. Vzhledem k tomu, že první dva navrhovatelé neosvědčili existenci svých splatných pohledávek za dlužníkem, rozhodl insolvenční soud svým usnesením ze dne 9.1.2012 o zamítnutí insolvenčních návrhů věřitelů KvaBy, s.r.o., a Radomíra Mezery. Po vydání rozhodnutí přistoupil k insolvenčnímu řízení třetí navrhovatel. K odvolání navrhovatelů rozhodl Vrchní soud v Praze o zrušení rozhodnutí insolvenčního soudu a věc vrátil k dalšímu projednání s tím, že po rozhodnutí soudu prvního stupně přistoupil do řízení další věřitel, který osvědčil existenci splatné pohledávky za dlužníkem. V reakci na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sdělil dlužník insolvenčnímu soudu, že s insolvenčním návrhem věřitele REMIX spol. s r.o., IČ 473 06 904, souhlasí a navrhl, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na majetek dlužníka konkurs, neboť dlužník se dostal do druhotné platební neschopnosti, má více věřitelů a není schopen hradit své splatné závazky, a tyto nehradí déle než 3 měsíce. Usnesením ze dne 19.6.2013 č.j. KSLB 76 INS 20272/2011-A-37 rozhodl soud o úpadku dlužníka, současně soud výrokem V. tohoto usnesení vyzval věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku. Insolvenční soud poučil ve smyslu ust. § 173 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) věřitele, že k opožděně podaným přihláškám insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

Usnesení o úpadku bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 19. 6. 2013, lhůta k přihlašování pohledávek skončila dne 19. 7. 2013. Věřitel přihlásil podáním doručené soudu 27. 9. 2013 svou pohledávku za dlužníkem. Vzhledem k tomu, že dle § 430 IZ známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku. A věřitel si až dne 4. 9. 2013 převzal vyrozumění o možnosti podat přihlášku, lhůta k podání přihlášky mu skončila až dne 5. 10. 2013. Věřitel se tedy přihlásil včas.

Soud mylně vydal usnesení č.j.-P47-2, ze dne 3.10. 2013 o odmítnutí jeho přihlášky pro opožděnost. Věřitel proti tomuto usnesení podal odvolání.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník podal přihlášku včas, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ, vyhověl odvolání dlužníka a rozhodl tak, že zrušil usnesení o odmítnutí přihlášky pro opožděnost.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 20. listopadu 2013

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková