KSLB 76 INS 19636/2013-P6-4
KSLB 76 INS 19636/2013-P6-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mrg. Vandou Rozsypalovou ve věci dlužníka Pavlíny Chodyniecké, nar. 27.5.1978, bytem Liberecká 653,463 34 Hrádek nad Nisou, o odvolání zahraničního věřitele CRS Credit Ltd., se sídlem Bexley square 6, Salford, Manchester M3 6BZ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, reg. Čídlo: 7623396 podnikající v ČR prostřednictvím organizační složky CRS Credit Ltd., organizační složka, IČ 241 29 585, se sídlem Praha 8-Libeň, V Holešovičkách 1400/7, PSČ 182 00, zastoupený Mgr. Davidem Belhou, advokátem, ev. č. ČAK 11388, se sídlem Janáčkovo nábřeží 1153/13, 150 00 Praha, proti us nesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 30.7.2014, č.j. KSLB 76 INS 19636/2013-P6-2

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labe m-pobočka v Liberci ze dne 30. července 2014, č. j. KSLB 76 INS 19636/2013-P6-2, o odmítnutí přihlášky pohledávky č. P6 věřitele č. 6 CRS Credit Ltd. s e r u š í .

Od ůvo d ně n í: Dne 7.7.2014 byla soudu doručena přihláška pohledávky zahraniční věřitele Credit Ltd. (dále jen zahraniční věřitel ) v insolvenčním řízení dlužníka Pavlíny Chodyniecké, kterou přihlásil věřitel pohledávky v celkové výši 128.973,08 Kč jako vykonatelné a nezajištěné. Úpadek dlužníka byl zjištěn dne 25.9.2013 a současně byla stanovena lhůta 30 dnů k předložení přihlášek. Lhůta pro přihlašování pohledávek skončila dne 25.10.2013. Insolvenční soud prostřednictvím svého vyššího soudního úředníka rozhodl o odmítnutí přihlášky pro opožděnost usnesením ze dne 30.7.2014. Toto usnesení bylo doručeno právnímu zástupci věřitele dne 5.8.2014. Dne 6.8.2014 bylo soudu doručeno odvolání věřitele, ve kterém je uvedeno, že insolvenční soud zahraničního věřitele neobeslal dle ust. § 430 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ) Dle ust. § 430 odst.1 IZ známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku. Dle ust. § 430 odst. 2 IZ povinnost vyrozumět známé věřitele podle odstavce 1 splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí, kterým se oznamuje zahájení insolvenčního řízení, a rozhodnutí o úpadku nebo jeho zkrácené znění. Dle ust. § 430 odst.3 IZ známým věřitelům podle odstavce 1 insolvenční soud zvlášť doručí i výzvu k podávání přihlášek pohledávek. Předseda senátu zjistil, že zahraničnímu věřiteli nebyla doručena zvlášť vyhláška o zahájení insolvenčního řízení, ani rozhodnutí o úpadku a ani zvláštní výzva k podávání přihlášek pohledávek, přestože je věřitelem známým dle ust. § 430 IZ, protože byl zahraniční věřitel uveden v insolvenčním návrhu dlužníka ze dne 8.7.2013. Proto zahraničnímu věřiteli nikdy nezačala běžet propadná lhůta k podávání přihlášek do nadepsaného insolvenčního řízení. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., IZ nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících (dále jen zákon o VSÚ ) v souladu s ust. § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním. Protože rozhodnutí ve věci vydal vyšší soudní úředník, bylo odvolání věřitele předloženo soudci k rozhodnutí. Předsedkyně senátu shledala odvolání za důvodné. Skutečně insolvenční soud zpochybnil, když nepostupoval podle § 430 IZ. Proto bylo rozhodnuto o zrušení usnesení vyššího soudního úředníka a bude nařízeno zvláštní přezkumné jednání k přezkoumání přihlášené pohledávky věřitele č. 6.

Poučení o opravných prostředcích: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. V Liberci dne 18. srpna 2014

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Adriana Vojtěchová