KSLB 76 INS 18750/2014-A-9
KSLB 76 INS 18750/2014-A-9

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou v insolvenční věci dlužníka Tiskárna R U C H s.r.o., IČ 41327268, Liberec, Dr. Milady Horákové 12/82, PSČ 460 07 právně zastoupené Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem, se sídlem Písek, Velké náměstí 7/12, PSČ 397 01

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 15. srpna 2014, č. j. KSLB 76 INS 18750/2014-A-8, o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka se ruší.

Odůvodnění: Dne 9.7.2014 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka, jehož přílohou byl seznam závazků a majetku. Insolvenční návrh včetně všech příloh byl doručen z datové schránky dlužníka. Za dlužníka jednal jediný jednatel Jiří Kubát. Usnesením ze dne 16.7.2014 vyzval vyšší soudní úředník dlužníka k předložení seznamu majetku a závazků s výslovným prohlášením, že seznam je správný a úplný a seznam musí být podepsán. Dne 31.7.2014 bylo soudu doručeno podání z datové schránky dlužníka obsahující seznamy závazků a majetku u nichž je uvedeno, že jsou správné a úplné k datu 15.6.2014. Dne 15.8.2014 vydal vyšší soudní úředník usnesení, kterým insolvenční návrh odmítl právě z důvodu nedodání podepsaných seznamu závazků a majetku, když seznam nebyl vlastnoručně podepsán. Proti tomuto usnesení podal dlužník prostřednictvím právního zástupce odvolání, ve kterém uvedl, že usnesení nebylo vydáno oprávněnou osobou dle rozvrhu práce a je nedůvodné, když dlužník výzvu splnil a seznamy dodal, avšak datovou schránkou. Odvolání bylo podáno dne 15.9.2014, což je poslední den lhůty pro podání odvolání proti usnesení ze dne 9.7.2014. Podle ustanovení § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Podle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících (dále jen zákon o VSÚ ) v souladu s ust. § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř.") lze proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Protože rozhodnutí ve věci vydal vyšší soudní úředník, bylo odvolání věřitele předloženo soudci k rozhodnutí. Předsedkyně senátu shledala odvolání za důvodné. Skutečně vyšší soudní úředník pochybil, když nepřijal seznam závazků, který byl doručen z datové schránky dlužníka jako seznam podepsaný dlužníkem. Insolvenční návrh neobsahuje vady, pro které by měl být odmítnut. Proto bylo rozhodnuto o zrušení usnesení vyššího soudního úředníka. Po právní moci tohoto usnesení bude v řízení pokračováno. Poučení o opravných prostředcích: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 22. září 2014

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Adriana Vojtěchová