KSLB 76 INS 17493/2011-A-21
KSLB 76 INS 17493/2011-A-21

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou, ve věci navrhovatele-dlužníka H2M spol. s r.o., se sídlem Liberec XI, Zahradní 445/45, PSČ 460 01, IČ 273 37 979, o insolvenčním návrhu, t a k t o :

Usnesení zdejšího soudu ze dne 11. dubna 2012, č.j. KSLB 76 INS 17493/2011-A-18 se zrušuje.

Odůvodnění:

Dne 27.9.2011 podal shora uvedený dlužník u zdejšího soudu insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace. Stejného dne bylo zahájeno insolvenční řízení.

Usnesením ze dne 10.1.2012 vyzval soud dlužníka k zaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč v souladu s ust. § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ), a to ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno fikcí dne 21.1.2012. Ze záznamu o složení založeném ve spise vyplývá, že dlužník zaplatil dne 2.3.2012 částku 10.000,-Kč a dne 12.3.2012 částku 10.000,-Kč. Na základě telefonického dotazu u účtárny Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo zjištěno, že dlužník na zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil pouze částku 20.000,-Kč. Soud proto postupoval dle ust. § 108 odst. 3 IZ a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení podal dlužník dne 23.4.2012 v zákonné lhůtě odvolání, s tím, že předložil oznámení o zadání příkazu k úhradě ze dne 23.4.2012 na částku 30.000,-Kč. Ze záznamu o složení, který zdejšímu soudu došel dne 30.4.2012 bylo zjištěno, že záloha byla doplacena v požadované výši a včas.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem ke skutečnosti, že dlužník zálohu na náklady insolvenčního řízení zaplatil, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ, vyhověl odvolání dlužníka a rozhodl, že insolvenční řízení se nezastavuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 3. května 2012

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Svobodová