KSLB 76 INS 14591/2014-P1-4
KSLB 76 INS 14591/2014-P1-4

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou v insolvenční věci dlužníků 1. Tomáš anonymizovano , anonymizovano , bytem Kuřívody 504, 471 24 Ralsko, a 2. Vanda anonymizovano , nar. 19.4.1979, bytem Kuřívody 504, 471 24 Ralsko, v přihlášce pohledávky věřitele č. 1 Jan anonymizovano , anonymizovano , bytem Studentská 1011, 295 01 Mnichovo Hradiště, právně zastoupeného JUDr. Markem Janstou, advokátem, se sídlem náměstí Míru 14, 293 01 Mladá Boleslav, o opravě rozhodnutí

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci č.j. KSLB 76 INS 14591/2014-P1-3 ze dne 21.11.2016, kterým vstupuje na místo věřitele BNP Paribas Personal Finance SA věřitel Balbec Invest S.á r.l. se se opravuje tak, že se v celém rozsahu zrušuje. Věřitel Jan anonymizovano zůstává věřitelem dlužníků s pohledávkou ve výši 142.900 Kč.

Odůvodnění: Dne 15.11.2016 učinil věřitel BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE b.d. Haussmann 1, 75009 Paříž hromadný návrh na změnu věřitele ve větším počtu insolvenčních řízení, kdy navrhl, aby na jeho místo vstoupil věřitel Balbec Invest S.á r.l. Při hromadném zpracování návrhu soudem došlo k chybě, kdy usnesení bylo vydáno i ve vztahu k přihlášce P1 v řízení KSLB 76 INS 13183/2014, která však není přihláškou věřitele BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. Usnesení bylo vydáno, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dlužníka v oddíle P, nebylo doručeno dosud účastníkům zvláštním způsobem.

Podle ust. § 7 i.z. nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje. Podle ust. § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci. Protože soud učinil vydáním usnesení ze dne 21.11.2016 zřejmou chybu, vydal toto opravné usnesení, kterým zcela nesprávné usnesení zrušil. isir.justi ce.cz

Proti výroku tohoto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení, písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Odvolání mohou podat insolvenční správce, dlužník a věřitelé, jejichž pohledávek se toto usnesení týká. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci a přihlášenému věřiteli se však doručuje i zvlášť.

V Liberci 24. listopadu 2016

Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Marcela Hübnerová