KSLB 76 INS 13027/2013-A-13
KSLB 76 INS 13027/2013-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou v insolvenční věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Březová 1305, Frýdlant v Čechách, PSČ 464 01, o návrhu na vydání předběžného opatření, takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, jímž se soudnímu exekutorovi JUDr. Miloslavu Zwiefelhoferovi, Exekutorský úřad Praha 3, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5-Zličín, umožňuje provádět již nařízenou exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp.zn. 144 EX 18930/12 prodejem nemovitostí dlužníka (povinného) Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Březová 1305, Frýdlant v Čechách, PSČ 464 01,-bytové jednotky 1305/9 v budově číslo popisné 1304 s 1305 na pozemcích parcelní číslo 1083/33 a 1083/34 v katastrálním území a obci Frýdlant, zapsaných v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec na LV 2395, a to do nabytí právní moci rozhodnutí o způsobu řešení úpadku dlužníka s tím omezením, že dojde-li ke zpeněžení těchto nemovitostí exekutorem v době, kdy běží insolvenční řízení vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci pod sp.zn. 76 INS 13027/2013, bude výtěžek zpeněžení těchto nemovitostí bezodkladně vydán insolvenčnímu správci, s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Dne 9.5.2013 bylo na základě návrhu dlužníka zahájeno insolvenční řízení. Zahájení insolvenčního řízení oznámil téhož dne insolvenční soud v souladu s ust. § 101 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ) vyhláškou č.j.-A-3 zveřejněnou v insolvenčním rejstříku a vyhlášku doručil účastníkům insolvenčního řízení. Dlužník spojil insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení. Jedná se o v pořadí první insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení. Podáním ze dne 23.9.2013, doručeným soudu 24.9.2013, navrhl soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, aby bylo vydáno předběžné opatření dle § 82 odst. 2 písm. b) IZ, jímž bude stanoveno, že se právní účinky spojené se zahájeným insolvenčním řízením dlužníka nevztahují na exekuční řízení vedené soudním exekutorem JUDr. Miloslavem Zwiefelhoferem vedeném pod č.j. 144 EX-13027/2013, jejímž předmětem je prodej nemovitostí dlužníka v jeho vlastnictví, a to bytové jednotky ve Frýdlantu. Svůj návrh odůvodnil tím, že se domnívá, že cílem insolvenčního řízení je zamezit oprávněnému uspokojení se z výtěžku zpeněžení, když insolvenční návrh byl podán po vydání dražební vyhlášky. Dražba měla proběhnout 30.5.2013 a návrh na povolení oddlužení byl podán 9.5.2013. Dále tento úmysl dlužníka dokládá skutečnost, že povinný v průběhu exekučního řízení neměl jakoukoliv snahu svůj dluh stanovený exekučním titulem uhradit. Dlužník podal návrh v době, kdy již exekuční řízení probíhalo a nesplacené závazky povinného v tomto rozsahu existovaly již dříve a k žádnému zhoršení nebo změně majetkových poměrů dlužníka nedošlo. Takové zhoršení poměrů by totiž odůvodňovalo podání návrhu na oddlužení. Dále uvedl, že exekutorem navržený postup není v rozporu se společným zájmem věřitelů. Navrhovatel doložil své usnesení ze dne 27.5.2013 č.j. 144 EX 18930/12 o odročení dražebního roku nařízeného na den 30.5.2013 na neurčito. Dále doložil dražební vyhlášku ze dne 23.4.2013, kterou navrhovatel nařídil dražbu na 30.5.2013. Rovněž doložil usnesení Okresního soudu v Liberci čj. 14 EXE 5358/2012 ze dne 19.6.2012 o nařízení exekuce na majetek dlužníka a pověření soudního exekutora JUDr. Miloslava Zwiefelhofera exekucí. Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit, nelze jej však provést. Podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. b) IZ ve znění novely č. 334/2012 Sb. může předběžným opatřením insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů. Z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., na níž navrhovatel rovněž poukázal, je zřejmé že změnou insolvenčního zákona sledoval zákonodárce ten účel, aby nebylo zneužíváno transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením k poškození zájmů třetích osob nebo dlužníka. Rozšíření důvodů, na základě kterých lze předběžné opatření nařídit, a rovněž rozšíření dopadů předběžného opatření, má vést k tomu, aby byly eliminovány insolvenční ná anonymizovano , resp. jejich účinky, které nesměřují k vyřešení stavu úpadku dlužníka. Mezi takové řadí důvodová zpráva i insolvenční ná anonymizovano dlužníků, které nejsou míněny vážně a jejichž podáním sledují dlužníci pouze blokaci exekučních řízení. Soud prostudováním obou insolvenčních návrhů dospěl k závěru, že nejsou splněny podmínky pro vydání předběžného opatření. Z textu důvodové zprávy vyplývá, že předběžné opatření lze vydat tehdy, pokud je zneužíváno transparentnosti insolvenčního řízení, pokud insolvenční ná anonymizovano nejsou míněny vážně a jejích podáním sledují dlužníci pouze blokaci exekučních řízení. Je potřeba rozlišovat mezi tím, kdy insolvenční řízení má sloužit pouze k blokaci exekuce a kdy podání insolvenčních návrhu je způsobenou pouze neznalostí dlužníka a jeho pozdním podáním. Jenom pouhé zjištění, že dlužník podal insolvenční návrh v době po vydání dražební vyhlášky, nemůže vést k závěru, že insolvenční návrh není míněn vážně. Soud zjistil, že dlužník skutečně podal insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení v době po vydání dražební vyhlášky. Avšak nelze tvrdit, že své oddlužení dlužník nemyslí vážně. Dlužník reaguje na výzvy insolvenčního soud a řádně doložil všechny listiny, jejichž absence bránila povolení oddlužení. Dokonce dne 23.8.2013 proběhlo jednání, ke kterému se dlužník dostavil a doložil, že jeho příjem je dostačující k úhradě 30 % nezajištěných závazků. Soud konstatoval, že oddlužení je možné povolit. Pouze z důvodu množství projednávaných věcí doposud soud nerozhodl o úpadku dlužníka. Je potřeba přihlédnout k tomu, že při složité finanční situaci dlužníci činí kroky k řešení finančních problémů na poslední chvíli a nemají dostatek finanční prostředků k zajištění si kvalitní právní pomoci. To v důsledku znamená, že insolvenční návrh podají skutečně těsně před dražbou a s formálními vadami. Proto k tomu, aby soud mohl dospět k závěru, že návrh na povolení oddlužen není míněn vážně, pouhé zjištění, že návrh byl podán těsně před dražbou, nestačí. Lze tedy uzavřít, že soud neshledal důvody hodné zvláštního zřetele, způsobilé k tomu, aby soud mohl omezit prostřednictvím předběžného opatření účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení uvedené v ustanovení § 109 odst. 1 písm. c) IZ, a nedospěl k závěru, že je možno považovat jednání dlužníka, nasvědčující tomu, že insolvenční návrh byl dlužníkem podán zjevně jen proto, aby dlužník zmařil, zabránil či ztížil již probíhající exekuci vedenou na jeho majetek.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovatelům se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem. (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 25. září 2013

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková