KSLB 76 INS 12770/2013-B-23
KSLB 76 INS 12770/2013-B-23

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou v insolvenční věci dlužníků 1. Ivana Dudáše nar. 27.10.1954 dříve podnikající pod IČ 49080466 a 2. Marie anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Liberec, Kašparova 519, PSČ 463 12, o žádosti o udělení výjimky v nabývaní majetku z majetkové podstaty osobou blízkou

takto:

Insolvenční soud u d ě l u j e výjimku ze zákazu nabývaní majetku z majetkové podstaty dlužníků panu Michalu anonymizovano , nar. , bytem . Pan Michal Dudáš je oprávněn nabýt do svého vlastnictví majetek zapsaný v majetkové podstatě dlužníků, a to stavbu bez č.p. garáž, stojící na pozemku parc.č. 1392 a pozemek parc.č. 1392-zastavěná plocha a nádvoří, vše zapsané na LV č. 538 pro katastrální území Vesec u Liberce, vedeném u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec.

Odůvodnění:

Na návrh obou dlužníků ze dne 6.5.2013 soud zahájil insolvenční řízení obou dlužníků a spojil je ke společnému projednání. O úpadku spojeném s povolením oddlužení soud rozhodl dne 29.7.2013. Dne 21.10.2013 rozhodl soud o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. V soupisu majetkové podstaty jsou uvedeny členská práva v bytovém družstvu, bytová jednotka ve Vratislavicích nad Nisou, garáž ve Vesci u Liberce a osobní automobil. Dne 7.8.2014 požádal syn dlužníků o udělení výjimky ze zákazu v nabývání majetku, protože chce garáž koupit. Konkrétní nabídku neuvedl. Soud učinil dotaz u insolvenčního správce, zda prodejem garáže nemůže být ohroženo nebo ztíženo zpeněžení jiné nemovitosti dlužníka. Dne 2.9.2014 sdělil insolvenční správce, že takové ohrožení prodeje jiné nemovitosti není možné. Insolvenční správce nesdělil důvody, které by bránily udělení výjimky. Pouze uvedl, že syn dlužníků žádnou nabídku neučinil. Funkci věřitelského výboru vykonává insolvenční soud. Podle ust. § 295 odst. 1 a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; povařují se však za platné, pokud se ten, kdo je jim dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Soud výjimku udělil, protože prodej garáže v rámci schváleného oddlužení osobě blízké není v rozporu se zájmy přihlášených věřitelů. Pokud tedy syn dlužníků učiní insolvenčnímu správci nabídku na koupi garáže, a tato bude nabídkou nejvyšší, může být kupní smlouva uzavřena, aniž by byla ztížena neplatností. Insolvenční správce je nadále povinen postupovat dle usnesení ze dne 6.2.2014 č.j.-B-14. Udělení výjimky nebrání insolvenčnímu správci v tom, aby uzavřel kupní smlouvu na předmětnou garáž s jiným zájemcem, pokud by jeho nabídku považoval za výhodnější, anebo aby odmítl uzavřít se synem dlužníka kupní smlouvu, pokud konkrétní nabídka nebude akceptovatelná.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení je odvolání přípustné ve lhůtě 15 dnů od doručení písemného usnesení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh na udělení výjimky podala (§ 295 odst. 3 IZ).

V Liberci dne 5. září 2014

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Kristýna Klokočníková