KSLB 76 INS 10837/2012-A-5
KSLB 76 INS 10837/2012-A-5

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl Mgr. Vandou Rozsypalovou, samosoudkyní, v insolvenční řízení dlužníka ZÁMEČNICKÁ a. s., IČ 254 78 630, se sídlem Liberec 4, Zámečnická 563, PSČ 460 01, zahájeném dle insolvenčního návrhu navrhovatele Evžen anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec III-Jeřáb, Slavíčkova 68/6, PSČ 460 03, o návrhu navrhovatele na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým se dlužníkovi ukládá, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do majetkové podstaty, s e o d m í t á.

Odůvodnění:

Dne 3.5.2012 byl doručen soudu insolvenční návrh, kterým se navrhovatel-věřitel domáhá toho, aby soud rozhodl o úpadku dlužníka a prohlásil na jeho majetek konkurs. Úpadek dlužníka spatřuje navrhovatel v tom, že dlužník má dva závazky. První závazek dlužníka je vůči navrhovateli z titulu smlouvy o půjčce ve výši 600.000,-Kč a vůči věřiteli Parnasia Business, s.r.o., ve výši 10 mil. Kč zajištěnou zástavním právem. Zároveň navrhovatel navrhl, aby soud nařídil předběžné opatření, kterým se dlužníkovi ukládá, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do majetkové podstaty. Nedefinoval, se kterými věcmi nebo právy nemá dlužník disponovat. Návrh odůvodnil navrhovatel pouze tím, že v obchodním rejstříku dne 3.5.2012 došlo ke změnám v zápisu statutárních orgánů za podivných a nestandardních okolností, a možná došlo i ke spáchání trestného činu organizovanou skupinou. Proto dospěl navrhovatel k závěru, že by dlužník mohl činit nezákonné kroky vůči věřitelům a protiprávně disponovat s majetkem. Jiné důvody navrhovatel neuvedl.

Dle § 113 odst.1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen IZ) je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce.

Dle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a proti incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Dle § 75a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, návrh a předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení; ustanovení § 43 se nepoužije.

Návrh na předběžné opatření, který byl doručen soudu, je neurčitý. Z návrhu není zřejmé, kterým majetkem nebo kterými právy nesmí dlužník nakládat a ani to, zda nějaký majetek nebo práva dlužník vlastní. Soud není v případě návrhu na předběžné opatření oprávněn odstraňovat vady podání. Proto soud návrh na předběžné opatření odmítl. Již insolvenční zákon v ustanovení § 111 odst.1 obsahuje zákaz dlužníkovi nakládat s majetkovou podstatou a majetkem do ní patřící, pokud by to mělo znamenat podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmenšení. Navrhovatel se ve své podstatě domáhal, aby soud vydal předběžné opatření, které je již obsaženo v zákonném ustanovení § 111 IZ. Takové předběžné opatření neurčitého charakteru však vydat nelze.

Poučení o opravných prostředcích: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a navrhovateli se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ)

V Liberci dne 4. května 2012

Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Eliška Menčíková