KSLB 76 INS 10585/2012-B-51
KSLB 76 INS 10585/2012-B-51

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl předsedou senátu Mgr. Vandou Rozsypalovou v insolvenčním řízení dlužníka Ing. Martina anonymizovano , anonymizovano , bytem Valdštejnská 519/16, 460 01 Liberec 2, o návrhu na vydání předběžného opatření takto:

Návrh Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Valdštejnská 519/16, 460 01 Liberec ze dne 22. 9. 2015 na vydání předběžného opatření na pozastavení převodu dotčených nemovitostí do doby než bude o odvolání pravomocně rozhodnuto a pozastavení dispozicí s finanční částkou zaplacenou vydražitelem s e o d m í t á.

O d ů v o d n ě n í: Insolvenčním řízení dlužníka bylo zahájeno na návrh věřitele dne 30. 4. 2012. Dne 15. 11. 2012 bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka. Dne 18. 3. 2013 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs, který je řešen jako nepatrný. Dne 22. 9. 2015 byl soudu doručen návrh na vydání předběžného opatření. Návrh je adresován Krajskému sodu v Ústí nad Labem pobočka v Liberci k č.j. KSLB 76 INS 10585/2012 a je podepsaný paní Marii anonymizovano . V návrhu je pouze uvedeno, že dne 18. 9. 2015 podala odvolání proti dražbě a návrh na její zneplatnění a nyní podává dva následující návrhy na vydání předběžných opatření. Navrhuje, aby soud pozastavil převody dotčených nemovitostí do doby, než bude o jejím odvolání pravomocně rozhodnuto. Dále podává druhý návrh, na vydání předběžného opatření, který by soud pozastavil i dispozici s finanční částkou zaplacenou vydražitelem. Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ) se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory použije přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon, jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Dle § 75odst. 2 zákona č. 99/1993 Sb. občanský soudní řád návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 musí kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá; ve věcech týkajících se vztahů mezi podnikateli vyplývajících z podnikatelské činnosti musí návrh dále obsahovat identifikační číslo osoby (dále jen identifikační číslo ) právnické osoby, identifikační číslo fyzické osoby, která je podnikatelem, popřípadě další údaje potřebné k identifikaci účastníků řízení.

Dle § 75a zákona č. 99/1993 Sb. občanský soudní řád návrh na předběžné opatření, který neobsahuje všechny náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, předseda senátu odmítne, jestliže pro tyto nedostatky nelze pokračovat v řízení.

Soud návrh na vydání předběžného opatření odmítl, protože neobsahuje podstatné náležitost. Není zřejmé, které převody nemovitostí mají být provedeny (převody nejsou identifikovány), nejsou identifikovány převáděné nemovitosti ani není definováno, kdy a kým byla dražba uskutečněna, kdo je vydražitelem, kdo dražitel. Z návrhu není ani zřejmé, z jakého vážného důvodu má být předběžné opatření vydáno. Navrhovatel odkazuje na své odvolání proti dražbě, avšak insolvenční soud o žádné dražbě nerozhodl. Z insolvenčního spisu je soudu známo, že proběhla veřejná dražba dobrovolná na návrh insolvenčního správce dle zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Dle § 48 odst. 4 tohoto zákona o veřejných dražbách každý, do jehož práv bylo provedením dražby podstatným způsobem zasaženo a je účastníkem dražby, dražebním věřitelem nebo navrhovatelem, může navrhnout u soudu, aby soud vyslovil neplatnost dražby, nejsou-li splněny podmínky uvedené v § 15 odst. 1 až 3, § 39, 42, § 43 odst. 1 až 3, 5 až 7, § 44, § 47 odst. 1 až 12 a v § 49. Důvodem vyslovení neplatnosti nedobrovolné dražby nemůže být skutečnost, že nebyla doručena dražební vyhláška dlužníkovi, zástavci, nebo zástavnímu dlužníkovi, pokud jim dražebník dražební vyhlášku ve stanovené lhůtě zaslal. Není-li právo na určení neplatnosti dražby uplatněno do 3 měsíců ode dne konání dražby, zaniká. Příslušným k pojednání takové žaloby je obecný soud, tj. soud okresní. Dle § 287 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, zpeněžení veřejnou dražbou se provede podle ustanovení zvláštního právního předpisu tj. zákona č. 26/2000 Sb. o veřejných dražbách. Insolvenční soud podání, které je nazvané odvolání, předloží nadřízenému soudu k rozhodnutí o tom, který soud je věcně příslušný k rozhodnutí.

Pokud se týká předběžného opatření, je s ohledem na výjimečnost tohoto právního institutu kladena vyšší náročnost na to, aby všechny rozhodné skutečnosti byly uvedeny již v samotném návrhu a případný nedostatek sdělení navrhovatele nebyl odstraňován výzvou k doplnění chybějících skutečností, jak je to činěno soudem u běžných návrhů na zahájení řízení a bude činěno i v návrhu na neplatnost dražby. Pokud samotný návrh na vydání předběžného opatření neobsahuje základní informace, musí jej soud jako nesrozumitelný a neurčitý odmítnout. Insolvenční soud se zabýval tím, zda je oprávněn rozhodnout o odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření, kdy není věcně příslušným soudem k rozhodnutí o neplatnosti dražby. Z obsahu návrhu na vydání předběžného opatření je zřejmé, že návrh není činěn v rámci řízení o neplatnosti dražby, ale v rámci insolvenčního řízení, když je navrhováno, aby nebylo disponováno s finančními prostředky, které náležejí do majetkové podstaty dlužníka. Proto soud dospěl k závěru, že je věcně příslušný rozhodnout o odmítnutí návrhu na vydání předběžného opatření.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

V Liberci dne 22. září 2015 Mgr. Vanda Rozsypalová v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marcela Hübnerová