KSLB 57 INS 9747/2016
V .?Jrn 1m; ůUlD'u'J'l'

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedý JUDr. Michala Kubína a JUDr. Jindřicha Havlovce a JUDr. Petra Trebatického, Ph.D., LL.M. v insolvenční věci dlužníka: Kamil anonymizovano , anonymizovano býtem Chotovice 8, 473 01 Chotovice

() odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočký v Liberci ze dne 5. prosince 2017, č. j KSLB 57 INS 9747/2016 13427, takto:

Odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci

č. j. KSLB 57 INS 9747/2016-13-27 ze dne 5. prosince 2017 se odmítá.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem pobočka vLiberci (insolvenční soud) schválil konečnou zprátm podle Š 304 odst. 4 písm. a) a odst. 5 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (InsZ) a podle Š 304 odst. 4 písm. a) InsZ schválil vyúčtování insolvenčního správce (bod 1. a II. výroku) a podle Š 306 odst. 1 InsZ insolvenčnírnu správci uložil ve lhůtě 30 dnů od právní moci rozhodnutí předložit mu návrh rozvrhového usnesení

0 . IDM. (deIvý k)

Insolvenční soud k bodu 1. výroku uvedl, že příjmý majetkové podstaty činí 101 910,95 Kč (bod a/ srážky z příjmů dlužníka 75 606 Kč, zůstatek na bankovním účtu 215,95 Kč, platbý třetích osob za dlužníka 25 000 Kč a záloha na odměnu v oddlužení 1 089 Kč), pohledávky za majetkovou podstatou 55 549 Kč (bod b/ odměna insolvenčního správce včetně DPH 54 450 Kč dosud uspokojená v rozsahu 1 089 Kč), pohledávky postavené na roveři pohledávkám za majetkovou podstatou nejsou (bod c), neuspokojené pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky za majetkovou podstatou činí celkem 54 460 Kč (55 549-1 089 bod d/), zajištěným věřitelům bylo mrplaceno 0 Kč (bod e) a čistý výtěžek určený k rozdělení mezi věřitele činí 46 361,95 Kč (bod f)

K bodu II. výroku uvedl, že odměna insolvenčního správce činí 45 000 Kč a DPI I 21 % ve výši 9 450 Kč, tj. celkem 54 450 Kč (bod a) a náhrada hotových výdajů insolvenčního správce 1 099 Kč (bod b) s tím, že část odměný včetně DPH ve výši 1 989 Kč býla již uhrazena z příjmů majetkové podstatý a zbývající část ve výši 53 361 Kč a náhrada hotových výdajů 1 099 Kč celkem 54 460 Kč bude uhrazena z příjmů majetkové podstaty.

' !

Toto usnesení napadl dlužník v zákonem stanovené lhůtě odvoláním (dok. 13 28), v němž broji proti rozhodnutí insolvenčního soudu č. j.A-7 z 25. 5. 2016 Uvádí, že mu není znám důvod, pro který býl prohlášen na jeho majetek konkurs. Uvedl, že nechápe důvod, pro který si insolvenční správce vezme částku 54 460 Kč a z částky 101 910,95 Kč není uhrazena ani koruna na jeho dluhy, přičemž ty bý měly být hrazený v první řadě. Dále dlužník vyjádřil nesouhlas s rozhodnutím, nebot jej do této situace dostal stát úmyslně již v roce 2012, kdý bý jeho problémy nebýlý, nebýt vymýšleným exekucím a podvodům jeho zaměstnavatele a poněkud nesrozumitelně se vyjádřil k pohledávkám svých věřitelů a ke své majetkové situaci.

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta.

5.

10.

11.

3 VSPH 112/2018

K výzvě insolvenční soudu ve formě usnesení č. j.B 29 ze dne 3. 1. 2018, v níž dlužníka Výzval k doplnění odvolání podle $ 43 odst. 1 občanského soudního řádu (osř.), abý splňovalo náležitosti podání podle $ 42 odst. 4 o.s.ř., tj. abý obsahovalo zejména údaj proti kterému rozhodnutí odvolání směřuje, v jakém rozsahu jej napadá a čeho se domáhá s poučením, jak odvolání doplnit a o tom, že nebude lí řádně odvolání doplněno bude odmítnuto odvolacím soudem podle Š 43 odst. 2 o.s.ř. dlužník své odvolání doplnil (dok. 13 30) tak, že zopakoval, že brojí proti usnesení insolvenčního soudu č. j.A-7 a v podstatě zopakoval své námitký obsažené v dok. 8 28 ohledně pohledávek svých věřitelů a nedůvodných exekucích.

Podle Š 7 InsZ nestanoví li tento zákon jinak nebo není li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční sporý přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu (o.s.ř.).

Podle $ 42 odst. 4 o.s.ř. pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle 5 205 odst. 1 o.s.ř. v odvolání musí být vedle obecných náležitostí ($ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle Š 212a o.s.ř. není li dále stanoveno jinak, rozhodnutí soudu prvního stupně lze přezkoumat iz důvodů, které nebýlý v odvolání uplatněný (odst. 1). Rozsudek nebo usnesení, jímž býlo rozhodnuto ve věci samé, nelze přezkoumat podle odstavce 1, neobsahuje-li odvolání přes výzvu soudu ($ 45 a 209) žádné odvolací důvody.

Odvolací soud konstatuje, že ani na základě výzVý insolvenčního soudu dlužník nedoplnil dlužník své odvolání tak, aby býlo zjevné, kterému soudu je určeno (Vrchnímů soudu prostřednictvím krajského soudu v Ústí nad Labem), není také zjevné, proti kterému rozhodnutí směřuje, nebot usnesení o zjištění úpadku zveřejněné v insolvenčním rejstříku jako dok. A-7 nabylo právní moci v průběhu 2016. Odvolání dosud také postrádá srozumitelné uvedení důvodů, v čem je spatřována nesprávnost napadeného usnesení (ježj e patrně napadáno přes v odvolání označené jiné usnesení soudu) a jak má soud rozhodnout.

Odvolání trpí přes řádnou výzvu insolvenčního soudu a řádně poučení stále nedostatký bránícímí jeho projednání. Proto odvolací soud postupoval podle 5 43 odst. 2 a 5 211 o.s.ř. ve spojení s S 7 InsZ, jak býl pro případ nedoplnění odvolání poučen dlužník insolvenčním soudem a odvolání odmítl.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné

Praha 22. ledna 2018

JUDI. MlCth l<11bííl v.r. Ja,: 5., v: předseda senátu \Shodu s prvopisem potvrzuje Petr V ] a.!