KSLB 57 INS 7359/2012-P21-5
KSLB 57 INS 7359/2012-P21-5 KSLB 57 INS 7359/2012-P20-3

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Martinem Omelkou ve věci dlužníka Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Dr. Milady Horákové 17, PSČ 460 01, o přihlášce pohledávky č. P20, věřitele č. 15: MONETA Money Bank, a.s., IČO 256 72 720, se sídlem Praha 4-Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 140 28, zastoupeného JUDr. Tomášem Sokolem, advokátem, se sídlem Advokátní kancelář Brož&Sokol&Novák s.r.o., Praha 2, Sokolská 60, PSČ 120 00, o odvolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 27. 4. 2016, č.j. KSLB 57 INS 7359/2012-P21-3,

takto:

I. Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 27. 4. 2016, č.j. KSLB 57 INS 7359/2012-P21-3, s e m ě n í tak, že insolvenční soud n e b e r e n a v ě d o m í částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky č. P21, věřitele (přihlášená výše 60.699,43 Kč) ze dne 26. 4. 2016 ve výši 8.130,00 Kč.

II. Insolvenční soud b e r e n a v ě d o m í částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky č. P20, a to v rozsahu dílčí pohledávky pod č. P20/3 (přihlášená výše 53.281,54 Kč) představující náklady exekučního řízení ve výši 8.130,00 Kč.

III. Po právní moci tohoto usnesení bude řízení o přihlášce pohledávky č. P20 nadále vedeno pro částku 408.458,16 Kč.

IV. Po právní moci tohoto usnesení bude řízení o přihlášce pohledávky č. P21 nadále vedeno pro částku 60.699,43 Kč.

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 26. 4. 2016 vzal shora uvedený věřitel částečně zpět přihlášku pohledávky uplatněnou do insolvenčního řízení dlužníka pod č. P20, a to v rozsahu dílčí pohledávky pod č. P20/3 představující náklady exekučního řízení ve výši 8.130,00 Kč..

Podle § 184 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "IZ"), věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele dle § 183 odst. 2 IZ.

Napadeným usnesením ze dne 27. 4. 2016, č.j.-P21-3, vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky pod č. P21 v rozsahu 8.130,00 Kč, když předmětné podání předtím nesprávně zařadil pod přihlášku pohledávky č. P21, uplatněnou do insolvenčního řízení dlužníka shodným, věřitelem.

Proti předmětnému usnesení podal věřitel dne 10. 5. 2016 odvolání. V něm upozornil na nesprávný postup soudu, který zaměnil přihlášky věřitele pod č. P20 a č. P21. V této souvislosti navrhl, aby odvolací soud napadené rozhodnutí změnil tak, že se správně bere na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pod č. P20.

Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec (mimo jiné i soudní tajemník), může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Poté, co se samosoudce seznámil s obsahem spisu a podaného odvolání, dospěl k závěru, že odvolání je třeba vyhovět v celém rozsahu. V projednávané věci insolvenční soud nesprávně zaměnil přihlášky věřitele pod č. P20 a č. P21, a obsah napadeného usnesení tedy nekorespondoval s dispozičním procesním úkonem věřitele coby účastníka řízení

Z výše uvedených důvodů soud postupem dle §374 odst. 3 o. s. ř. napadené usnesení změnil tak, že ve výroku I. tohoto usnesení nejprve procesně odklidil nesprávný výrok napadeného usnesení o vzetí na vědomí částečného zpětvzetí přihlášky č. P21, a ve výroku II. tohoto usnesení naopak (správně) vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky č. P20, čímž zcela vyhověl podanému odvolání. Výroky III. a IV. vydanými nad rámec požadavků insolvenčního zákona pak insolvenční soud (v rámci dohlédací činnosti)-sleduje posílení právní jistoty účastníků insolvenčního řízení-věřitele informoval o celkové výši pohledávek, pro něž se bude po právní moci tohoto usnesení nadále vést řízení vůči insolvenčnímu dlužníku.

Toto usnesení se pokládá za usnesení soudu prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 13. května 2016

Mgr. Martin Omelka v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Veronika Halamová