KSLB 57 INS 5198/2011-B-45
KSLB 57 INS 5198/2011-B-45

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Martou Pražákovou v insolvenční věci dlužníka Simpos s.r.o., IČ 254 97 154, se sídlem Hrádek nad Nisou, Donín bez č.p./č.e., PSČ 463 34, zahájené k návrhu navrhovatele-věřitele Česká spořitelna, a.s., IČ 452 44 782, se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, o žádosti insolvenčního správce, o změně souhlasu s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 13. 9. 2013, č.j. KSLB 57 INS 5198/2011-B-34, se ve výroku II. mění tak, že soud s t a n o v u j e následující podmínky prodeje majetku dlužníka mimo dražbu: a) prodej proběhne formou prodeje vůči přímému zájemci; b) majetek bude prodán za cenu odpovídající nejvyšší nabídce, c) bude-li majetek prodán společně s nemovitostmi spadajícími do majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitostmi na LV č. 2191 (položka č. B/3 soupisu majetkové podstaty) a nemovitostmi na LV č. 2192 (položka č. B/4), vše v kat. území Hrádek nad Nisou, pak nejméně za souhrnnou kupní cenu ve výši 2.000.000,-Kč, d) náklady na zpeněžení nepřesáhnou 5% z kupní ceny (popř. souhrnné kupní ceny), a to včetně příslušné sazby DPH; e) kupní cena bude uhrazena nejpozději při uzavření kupní smlouvy.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 13. 9. 2012, č.j.-B-34, udělil soud souhlas s prodejem majetku-nemovitostí v kat. území Hrádek nad Nisou zahrnutých pod č. B/6 soupisu majetkové podstaty.

Podáním doručeným soudu dne 12. 11. 2013 požádal insolvenční správce dlužníka JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, soud o souhlas s prodejem majetku dlužníka-souboru nemovitého majetku (pozemků a budov) v kat. území Hrádek nad Nisou, obec Hrádek nad Nisou, a to konkrétně položek B/3, B/4 a B/6 soupisu majetkové podstaty. Insolvenční správce požádal o souhlas z důvodu změny podmínky stanovení nejnižší kupní ceny, když se prodej majetku ukázal v podmínkách citovaného usnesení ze dne 13. 9. 2012 nerealizovatelný.

Podle ust. § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "IZ ), prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti.

Podle ust. § 293 odst. 1 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. Podle odstavce 2 se v takovém případě ustanovení § 230 odst. 3 až 5 IZ platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 IZ se pak použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele.

Podle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ust. § 295 odst. 2 b) a c) IZ se ustanovení odstavce 1 vztahuje také na osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, jakož i společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Vzhledem k popsanému stavu majetku navrhovaného k prodeji mimo dražbu a s ohledem zprávu insolvenčního správce, insolvenční soud změnil původní souhlas s prodejem majetku mimo dražbu tak, že odlišně stanovil podmínky prodeje majetku mimo dražbu-minimální kupní cenu, a to právě s ohledem na legitimní důvody popsané zajištěným věřitelem Soud přitom zohlednil i nevyhovující technický stav nemovitostí a aktuálně trvající zájem zájemce, který oproti obálkové metodě nabízí několika násobně vyšší kupní cenu.

Pro úplnost insolvenční soud uvádí, že k nemovitému majetku dlužníka sepsanému v rámci položek č. B/3 a B/4, vůči kterým žádost insolvenčního správce doručená soudu dne 12. 11. 2013, svědčí jednak zástavní právo věřiteli DALEMIK s.r.o., IČ 287 27 983, se sídlem Kaprova 42/14, Staré Město, 110 00 Praha 1, a jednak věřiteli Finanční úřad pro Liberecký kraj, se sídlem Liberec, 1. máje 97, PSČ 460 02, přičemž oba uvedení věřitelé měli dle vyjádření insolvenčního správce udělit pokyny směřující ke zpeněžení tohoto majetku. V souladu s ustanovením § 293 odst. 2 IZ se tudíž soud k žádosti insolvenčního správce ve vztahu k položkám B/3 a B/4 nevyjadřoval, neboť zpeněžení takového majetku nepodléhá schválení insolvenčního soudu.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 4. února 2014

Mgr. Marta Pražáková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Denisa Malinová