KSLB 57 INS 4873/2016-B-9
KSLB 57 INS 4873/2016-B-9

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Štrauchem v insolvenční věci dlužníka Lenky anonymizovano , anonymizovano , trvale bytem Liberec, Nad Školou 1408, PSČ 463 11, koresp. adresa: Liberec, Votočkova 485/22, PSČ 460 07, o návrhu dlužnice na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud pozastavil prodej bytu v ulici Nad Školou 1408, Liberec 30

t a k t o:

Návrh dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , na vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud pozastavil prodej bytu ve vlastnictví dlužnice, se o d m í t á.

Odůvodnění V insolvenčním řízení dlužnice Lenky anonymizovano , anonymizovano , vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, navrhla dlužnice vydání předběžného opatření, kterým by insolvenční soud pozastavil prodej bytu v ulici Nad Školou 1408, Liberec 30, jež vlastní, a to do doby vydání rozhodnutí o žalobě, kterou dlužnice podala dne 4.7.2016, proti žalovanému I.B.G. MONEY CZECH s.r.o. se sídlem Praha 7, Partyzánská 18/23. Ve svém návrhu dlužnice dále uvedla, že byt je předmětem zajištěné pohledávky, která je v žalobě popírána, přičemž aukce bytu by se měla uskutečnit dne 18.10.2016. Navrhovatel předběžného opatření je účastníkem insolvenčního řízení, přičemž dle ust. § 82 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona, dále jen i.z.) nemá dlužník povinnost složit jistotu. Podmínky pro nařízení předběžného opatření v insolvenčním řízení upravuje speciálně insolvenční zákon v ust. §§ 82, 100 a 113. Pro otázky neupravené speciálně insolvenčním zákonem se dle ust. § 7 i.z. použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu. Insolvenční zákon rozšiřuje okruh opatření, které může insolvenční soud učinit, je-li to třeba k dosažení účelu insolvenčního řízení. Otázka náležitostí návrhu na předběžné opatření je pak upravena obecně v § 75 odst. 2 až 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.). Podle ust. § 75 odst. 2 o.s.ř. musí návrh na nařízení předběžného opatření podle § 76 kromě obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) obsahovat jméno, příjmení a bydliště účastníků (obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby, označení státu a příslušné organizační složky státu, která za stát před soudem vystupuje), popřípadě též jejich zástupců, vylíčení skutečností o tom, že je třeba, aby byly zatímně upraveny poměry účastníků, nebo že je tu obava, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen, vylíčení skutečností, které odůvodňují předběžné opatření, a musí být z něj patrno, jakého předběžného opatření se navrhovatel domáhá. Podle ust. § 75 odst. 3 o.s.ř. je navrhovatel povinen připojit k návrhu listiny, jichž se dovolává. isir.justi ce.cz

Insolvenční soud přezkoumal návrh podaný dlužnicí a zjistil, že návrh nesplňuje obecné náležitosti návrhu na vydání předběžného opatření. Navrhovatelka zejména neoznačila způsobem vylučujícím záměnu nemovitost, která má být předmětem předběžného opatření. Dlužnicí uvedená specifikace nemovitosti je neurčitá. Dlužnice dále neoznačila osobu, které má být předběžným opatřením uloženo něco konat, něčeho se zdržet nebo něco snášet. Insolvenční soud má za to, že v řízení o podaném návrhu nelze z důvodu uvedených nedostatků pokračovat a insolvenčnímu soudu tak nezbylo, než návrh na vydání předběžného opatření dle ust. § 75a o.s.ř. odmítnout.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku, insolvenčnímu správci a osobě, která návrh podala, se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

V Liberci, dne 14. října 2016

Mgr. Ing. Petr Štrauch v. r. soudce Za správnost vyhotovení: Veronika Halamová