KSLB 57 INS 20539/2011-P3-4
KSLB 57 INS 20539/2011-P3-4 KSLB 57 INS 23878/2011

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl Lukášem Pauldurou, asistentem soudce, v insolvenční věci dlužníka Romana anonymizovano , anonymizovano , bytem Stráž pod Ralskem, Jižní 367, PSČ 471 27, a dlužnice Romany anonymizovano , anonymizovano , bytem Stráž pod Ralskem, Jižní 367, PSČ 471 27, o přihlášce č. P3, o odvolání věřitele PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 618 60 069, se sídlem Praha 1, Jindřišská 941/24, PSČ 110 00, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 20. 1. 2014, č.j. KSLB 54 INS 20539/2013-P3-2,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 20. 1. 2014, č.j. KSLB 54 INS 20539/2013-P3-2, s e m ě n í tak, že přihláška pohledávky P3 věřitele č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 618 60 069, se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, ze dne 20. 2. 2012, s e o d m í t á , a to ohledně dílčí pohledávky č. P3/1 ve výši 116.654,-Kč, a ohledně dílčí pohledávky č. P3/2 co do výše 48.956,62 Kč.

Po právní moci tohoto usnesení b u d e řízení o přihlášce pohledávky č. P3, věřitele č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 618 60 069, se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, nadále v e d e n o pro částku 87.892,38 Kč.

Odůvodnění:

Napadeným usnesením ze dne 20. 1. 2014, č.j. KSLB 54 INS 20539/2013-P3-2, jež bylo vydáno asistentem soudce, bylo rozhodnuto tak, že se přihláška pohledávky P3 věřitele č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 618 60 069, se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, ze dne 20. 2. 2012, se odmítá, a to ohledně dílčí pohledávky č. P3/1 ve výši 116.654,-Kč, a ohledně dílčí pohledávky č. P3/2 co do výše 87.892,38 Kč.

Proti předmětnému usnesení podal věřitel včas odvolání, v němž namítl, že uvedené částky u pohledávky č. P3/2 nesouhlasí se zjištěnou a popřenou částí pohledávky s tím, že v posuzovaném případě nebyly splněny ani podmínky pro postup dle § 178 IZ (ve znění účinném od 1. 1. 2014) dány, neboť věřitel vzal pohledávku v popřené části zpět v průběhu lhůty pro podání incidenční žaloby ve smyslu § 198 IZ. Proto navrhl, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že přihláška pohledávky P3 věřitele č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 618 60 069, se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, ze dne 20. 2. 2012, se odmítá, a to ohledně dílčí pohledávky č. P3/1 ve výši 116.654,-Kč, a ohledně dílčí pohledávky č. P3/2 co do výše 48.956,62 Kč s tím, že řízení o přihlášce pohledávky č. P3, věřitele č. 2: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 618 60 069, se sídlem Praha 1, Jindřišská 24/941, PSČ 110 00, nadále vedeno pro částku 87.892,38 Kč

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (dále jen ZVSÚ ), proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem (popř. asistentem soudce) v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Poté, co se samosoudkyně seznámila s obsahem spisu a podaného odvolání, dospěla k závěru, že odvolání je třeba vyhovět v celém rozsahu.

Soud dospěl k závěru, že napadené usnesení spočívá na nesprávném právním posouzení věci, neboť je v něm zaměněná částka odpovídající popřené části pohledávky P3/2 (namísto správných 48.956,62 Kč je nesprávně odmítnuta částka 87.892,38 Kč) a částka zjištěné části pohledávky P3/2 (namísto správných 87.892,38 Kč je nesprávně odmítnuta částka 48.956,62 Kč). . Z výše uvedených důvodů soud postupem dle § 9 odst. 1 ZVSÚ napadené usnesení zrušil, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, čímž zcela vyhověl podanému odvolání.

Toto usnesení se pokládá za usnesení soudu prvního stupně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).

V Liberci dne 7. února 2014

Mgr. Marta Pražáková v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení Eva Krejčová