KSLB 57 INS 12060/2011-B-48
KSLB 57 INS 12060/2011-B-48

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl Mgr. Vanda Rozsypalovou, samosoudkyní zastupující soudce Mgr. Martina Omelku, v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Jiřího anonymizovano , anonymizovano , IČ 104 24 326, bytem Jablonec nad Nisou, Jizerská 3560/10, PSČ 466 01, místem podnikání Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Arbesova 4501/66a, PSČ 466 04. o návrhu na předběžné opatření,

takto:

Návrh věřitele JUDr. Miroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Jablonec nad Nisou, J.Hory 4080/23 na vydání předběžného opatření složením peněžité částky 674.452,66 Kč insolvenčním správcem REVITALA, v.o.s. do soudní úschovy do doby pravomocného ukončení incidenčních sporů věřitelů č. 7 Richarda Hájka a č. 8 JUDr. Miroslava anonymizovano , s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 57 INS 12060/2011-A-20 byl zjištěn úpadek dlužníka Jiřího anonymizovano . Zároveň byl ustanoven insolvenční správce REVITALA, v.o.s., se sídlem Jablonec nad Nisou, PSČ 466 04, Josefa Hory 4080/23. Dne 9.5.2012 byl doručen soudu návrh na vydání předběžného opatření od věřitele č. 08 JUDr. Miroslava anonymizovano , který se domáhá toho, aby soud stanovil insolvenčnímu správci povinnost složit peníze do úschovy soudu. Dle sdělení věřitele má být v současné době složeno do majetkové podstaty dlužníka Jiřího anonymizovano částka 674.452,66 Kč od pana Richarda Rákosníka. Dle navrhovatele je ohroženo případné plnění ve prospěch věřitelů, o jejichž pohledávkách není pravomocně rozhodnuto v incidenčním řízení, protože insolvenční správce zahájil kroky vedoucí k uspokojení věřitelů. Jaké konkrétní úkony insolvenční správce učinil, však navrhovatel neuvádí. Popřeny byly pohledávky věřitele č. 7 Richarda Hájka a věřitele č. 8 JUDr. Miroslava anonymizovano .

Dle § 82 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákona, dále jen i.z.) předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákona jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Insolvenční soud shledal návrh na vydání předběžného opatření za nedůvodný, a proto rozhodl o jeho zamítnutí. Insolvenční správce je povinen s finančními částkami, které jsou příjmem majetkové podstaty nakládat v souladu se zákonem. Přijaté finanční částky může správce použít pouze na úhradu pohledávek za majetkovou podstatou a jim na roveň postavených. Přihlášeným věřitelům může vyplatit insolvenční správce finanční plnění pouze na základě pravomocného rozvrhového usnesení nebo usnesení o povolení částečného rozvrhu dle § 301 i.z. S ohledem na skutečnost, že o rozvrhu finančních prostředků rozhoduje soud usnesením, proti kterému je odvolání přípustné, nelze se domnívat, že by jednáním insolvenčního správce mohlo dojít k poškození věřitelů, jejichž pohledávky byly popřeny a probíhající incidenční řízení o takových pohledávkách nebylo doposud pravomocně ukončeno. Soud tedy neshledal zákonný důvod pro vydání předběžného opatření, kterým by přikázal insolvenčnímu správci finanční prostředky složit do soudní úschovy. Rovněž navrhovatel neprokázal, že insolvenční správce takovými prostředky disponuje.

Poučení o opravných prostředcích: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci a navrhovateli se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 i.z.)

V Liberci dne 11. května 2012 Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Ivana Kavanová