KSLB 54 INS 3157/2014-B-15
KSLB 54 INS 3157/2014-B-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka Liberec rozhodl samosoudkyní Mgr. Martou Pražákovou ve věci dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Doksy, Ždírec 9, PSČ 472 01, o žádosti Pavla Rudy, nar. bytem o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

t a k t o :

Soud p o v o l u j e Pavlu anonymizovano , nar. , bytem v ý j i m k u z e z á k a z u n a b ý v á n í m a j e t k u z majetkové podstaty dlužnice, a to majetku uvedeného v soupisu majetkové podstaty dlužnice ze dne 30. 5. 2014 (dok. B-2) pod položkou č. 4-15, tj.:

pozemek parc. č. st. 5/1 včetně součásti-budovy č.p. 9, Ždírec, postavené na tomto pozemku, (včetně součástí a příslušenství) pozemek parc. č. st. 5/3 včetně součásti-budovy bez č.p./č.e., Ždírec, postavené na tomto pozemku, (včetně součástí a příslušenství) pozemek parc. č. 3/1 (včetně součástí a příslušenství) pozemek parc. č. 3/2 (včetně součástí a příslušenství) pozemek parc. č. 4/1 (včetně součástí a příslušenství) pozemek parc. č. 4/2 (včetně součástí a příslušenství) pozemek parc. č. 6/1 (včetně součástí a příslušenství) pozemek parc. č. 98/9 (včetně součástí a příslušenství) pozemek parc. č. 101 (včetně součástí a příslušenství) pozemek parc. č. 107 (včetně součástí a příslušenství) pozemek parc. č. 188/1 (včetně součástí a příslušenství) pozemek parc. č. 246 (včetně součástí a příslušenství) vše v katastrálním území Ždírec v Podbezdězí, obec Ždírec, zapsáno na LV č. 36, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa. za podmínky, že kupní cena nabízená Pavlem Rudou bude vyšší než nejvyšší nabídka ostatních případných zájemců, nejméně však bude činit cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Jaroslava Najmana ze dne 16. 7. 2014 (dok. B-14), tj. cenu 1 450 000 Kč.

O d ů v o d ně n í :

Podáním ze dne 30. 7. 2014, doručeným soudu dne 31. 7. 2014 požádal Pavel Ruda o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužnice, a to konkrétně nemovitého majetku dlužnice sepsaného pod pol. 4-15 soupisu majetkové podstaty. V podání uvedl, že s dlužnicí je ve vztahu babička-vnuk.

Dle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. Navrhovatel ve své žádosti uvedl pouze obecně to, že dům č.p. 9 je užíván k bydlení členů rodiny a příbuzenstva, pozemky jsou užívány k soukromému hospodaření a rodina má k nemovitostem letitý vztah. Takto obecně vymezené důvody však nejsou dostatečné k tomu, aby soud výjimku povolil. Soud proto vyzval navrhovatele, aby uvedl konkrétní skutečnosti, které jeho žádost odůvodňují, příp. je doložil, a uvedl, jakou kupní cenu nabízí za majetek, u něhož žádá o povolení výjimky, a příp. doložil, že má dostatečné finanční prostředky k jejímu uhrazení. V podání ze dne 20. 8. 2014 navrhovatel k výzvě soudu uvedl, že předpokládá, že důvodem pro udělení výjimky bude skutečnost, že jím nabídnutá cena bude výrazně vyšší než cena, kterou nabídnou případně další zájemci. Dále uvedl, že současný postup při prodeji mu neumožňuje nabídku realizovat a může uvést pouze základní nabídku. V uvedeném podání však navrhovatel základní nabídku neuvedl či jakkoli blíže nekonkretizoval. S ohledem na uvedené dospěl soud k závěru, že zde není důvodu, pro který by navrhovateli nemělo být umožněno nabýt nemovitosti z majetkové podstaty dlužnice za podmínky, kterou sám uvedl, tj. za podmínky, že jím nabídnutá cena bude výrazně vyšší než cena ostatních případných zájemců. Zároveň dospěl soud k závěru, že vzhledem k tomu, že navrhovatel ani na výzvu soudu neuvedl, jakou kupní cenu za majetek nabízí, je v souladu se zásadou rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů dle viz [§ 5 písm. a) IZ] i v souladu se zájmem dlužnice, aby její majetek byl zpeněžen za cenu co nejvyšší, aby nejnižší kupní cena nabízená navrhovatelem odpovídala ceně stanovené znaleckým posudkem vypracovaným pro účely insolvenčního řízení. Vzhledem k tomu, že působnost věřitelského orgánu vykonává soud dle § 61 IZ (neboť věřitelé si na svolané schůzi věřitelů vlastní věřitelský orgán nezvolil) odpadlo posuzování vyjádření věřitelského orgánu k žádosti navrhovatele o výjimku ze zákazu nabývání majetku. P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat osoba, o jejímž návrhu insolvenční soud rozhodoval, odvolání, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a navrhovateli se však doručuje i zvlášť.

Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

V Liberci dne 9. září 2014

Mgr. Marta Pražáková v.r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Hübnerová