KSLB 54 INS 31294/2013-B-11
KSLB 54 INS 31294/2013-B-11

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou dočasně zastupující Mgr. Martu Pražákovou v insolvenční věci dlužníka DT-IZOL s.r.o., IČO 272 70 386, se sídlem Liberec VI-Rochlice, Dr. Milady Horákové 340, PSČ 460 06, o žádosti insolvenčního správce, o změně souhlasu s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu

tak to:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 24. 6. 2015, č.j. KSLB 54 INS 31294/2013-B-8, se ve výroku II. mění tak, že soud s t a n o v u j e následující podmínky prodeje majetku dlužníka mimo dražbu: a) zpeněžení proběhne formou přímého prodeje s tím, že insolvenční správce bude majetek nabízet k prodeji prostřednictvím veřejně dostupné nabídky (např. internetové portály apod.) po dobu nejméně 2 měsíců, b) kupní smlouva bude uzavřena se zájemcem nabízejícím nejvyšší cenu; v případě zboží na skladě /položka 2/ bude nabízená cena činit nejméně 29.900,-Kč, c) kupní cena bude uhrazena nejpozději při uzavření kupní smlouvy, d) při zajištění služeb zprostředkovatele náklady na prodej nepřesáhnou 5 % z prodejní ceny počítané včetně DPH.

O důvo dně ní :

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 24. 6. 2015, č.j.-B-8, udělil soud souhlas s prodejem majetku-drobného movitého majetku a zboží na skladě pod položkami č. 1-2 soupisu majetkové podstaty.

Podáním doručeným soudu dne 11. 9. 2015 požádal insolvenční správce dlužníka Ing. Petr Kočárek, IČ 640 58 565, se sídlem v Praze 4, Pod Vyšehradem 923/28, PSČ 147 00, soud o souhlas se změnou podmínek prodeje výše uvedeného majetku dlužníka. Sdělil, že prodej majetku se ukázal v podmínkách citovaného usnesení ze dne 24. 6. 2014 nerealizovatelný, když ohledně drobného movitého majetku /položka 1/ nebyla podána žádná nabídka, a ohledně zboží na skladě /položka 2/ činila nejvyšší doposud uvažovaná nabídnuta cena částku 29.900,-Kč.

Podle ust. § 289 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "IZ ), prodej mimo dražbu může insolvenční správce uskutečnit se souhlasem insolvenčního soudu a věřitelského výboru. Při udělení souhlasu může insolvenční soud stanovit podmínky prodeje. Dokud není souhlas insolvenčním soudem a věřitelským výborem udělen, nenabývá smlouva o prodeji mimo dražbu účinnosti.

Podle ust. § 293 odst. 1 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti. Podle odstavce 2 se v takovém případě ustanovení § 230 odst. 3 až 5 IZ platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 IZ se pak použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele.

Podle ust. § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ust. § 295 odst. 2 b) a c) IZ se ustanovení odstavce 1 vztahuje také na osoby, které vykonávaly v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení nebo po jeho zahájení rozhodující vliv na provoz dlužníkova podniku nebo podstatnou měrou ovlivňovaly jeho jinou majetkovou činnost, jakož i společníky dlužníka, je-li jím jiná obchodní společnost než akciová.

Insolvenční soud může svůj souhlas kdykoli změnit nebo zrušit, event. stanovit jiné podmínky prodeje. Insolvenční správce je výroky tohoto rozhodnutí vázán a v případě změny v podmínkách stanovených soudem, je povinen bezodkladně o tom soud informovat.

Vzhledem k popsanému stavu nabídek a zprávu insolvenčního správce, insolvenční soud změnil původní souhlas s prodejem majetku mimo dražbu tak, že odlišně stanovil podmínky prodeje majetku mimo dražbu-minimální kupní cenu, a to právě s ohledem na reálné možnosti jeho zpeněžení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

Platnost smlouvy, kterou došlo ke zpeněžení prodejem mimo dražbu, lze napadnout jen žalobou podanou u insolvenčního soudu nejpozději do 3 měsíců ode dne zveřejnění smlouvy v insolvenčním rejstříku (§ 289 odst. 3 IZ).

V Liberci dne 15. září 2015

Mgr. Marta Pražáková v.z. Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Bublová