KSLB 54 INS 29599/2013-P1-6
KSLB 54 INS 29599/2013-P1-6

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl samosoudkyní Mgr. Martou Pražákovou v insolvenční věci dlužníků-manželů Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , a Heleny anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Hrádek nad Nisou, Pod Tratí 639, PSČ 463 34, o přihlášce pohledávky pod č. P1 věřitele Společenství vlastníků jednotek Václavice 329, 330, IČ 287 13 745, se sídlem Hrádek nad Nisou, Václavice č.p. 330, PSČ 463 34, zastoupeného Mgr. Radkem Šimonkou, advokátem se sídlem Chrastava, Bílokostelecká 186, PSČ 463 31, o odvolání věřitele proti Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 2. 10. 2014, č.j. KSLB 54 INS 29599/2013-P1-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 2. 10. 2014, č.j. KSLB 54 INS 29599/2013-P1-3, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením soud dle § 104 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), zastavil řízení z důvodu, že návrh byl podán advokátem coby zástupcem účastníka řízení, který je podle § 32 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), povinen k návrhu doložil své oprávnění k zastupování.

Oprávnění k zastupování řadí teorie procesního práva mezi podmínky řízení. Nedostatek procesní plné moci je nedostatkem podmínky řízení, který lze odstranit (§ 104 odst. 2 o.s.ř.). Jestliže ten, kdo vystupoval v občanském soudním řízení jako zástupce účastníka, aniž se prokázal plnou mocí, tuto předloží dodatečně, je tím nedostatek průkazu zastoupení zhojen, a jsou tak schváleny i ty úkony učiněné v řízení zástupcem účastníka, k nimž došlo před podpisem plné moci (srov. závěry v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 10. 1996 sp. zn. 2 Cdo 1007/96, uveřejněném v časopise Soudní judikatura č. 5, ročník 1997 pod č. 36)

Napadené rozhodnutí vydané asistentem soudce bylo v souladu s § 374 odst. 3 o. s. ř. předloženo soudci. Soudce shledal, že se má podanému odvolání zcela vyhovět.

Podáním doručeným soudu dne 1. 10. 2014 byla předložena řádná plná moc prokazující oprávnění advokáta zastupovat přihlášeného věřitele v insolvenčním řízení, čímž byl ve smyslu § 104 odst. 2 o. s. ř. odstraněn shora popsaný nedostatek podmínky řízení.

Z výše uvedených důvodů soud postupem dle § 374 odst. 3 o. s. ř. napadené usnesení zrušil, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, čímž zcela vyhověl podanému odvolání.

Toto usnesení se pokládá za usnesení soudu prvního stupně.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky Liberec.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).

V Liberci dne 13. října 2014

Mgr. Marta Pražáková v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Hübnerová