KSLB 54 INS 27953/2012-B-16
KSLB 54 INS 27953/2012-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl Mgr. Ing. Petrem Štrauchem dočasně zastupujícím Mgr. Martu Pražákovou ve věci dlužníka Jitky anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec, Jáchymovská 283/2, PSČ 460 10, o souhlasu s prodejem věci z majetkové podstaty,

t a k t o :

Soud p o v o l u j e Miloslavě anonymizovano , anonymizovano , bytem Liberec XXV-Vesec, Česká 96, PSČ 463 12, v ý j i m k u z e z á k a z u n a b ý v á n í m a j e t k u z majetkové podstaty dlužníka, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemkům parc. č. 1514, jehož součástí je stavba č.p. 96, parc. č. 1513, a parc. č. 474/1, vše v katastrálním území Vesec u Liberce, za podmínky, že cena bude odpovídat nejvyšší nabídce.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 25. 6. 2015, č.j.-B-13, vyslovil insolvenční soud souhlas s prodejem nemovitého majetku dlužníka mimo dražbu, a to spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 k pozemkům parc. č. 1514, jehož součástí je stavba č.p. 96, parc. č. 1513, a parc. č. 474/1, vše v katastrálním území Vesec u Liberce (dále jen předmět prodeje ).

Podáním doručeným soudu dne 12. 8. 2015 požádala Miloslava anonymizovano o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Dle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "IZ"), Dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru (resp. zástupce věřitelů) může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Protože působnost věřitelského orgánu vykonává v projednávané věci insolvenční soud, odpadla nutnost vyžádání si stanoviska věřitelského orgánu.

Soud při povolení výjimky vzal v úvahu zejména to, že Miloslava anonymizovano má coby spoluvlastník nemovitostí, k nimž se předmět prodeje vztahuje, zjevně skutečný právní zájem na odkoupení předmětu prodeje, že jí nabídnutá cena odpovídá hodnotě pozemku, a že odkoupení pozemku jinými zájemci by mohla bránit právě skutečnost, že předmět prodeje představuje pouze spoluvlastnický podíl k nemnovitostem. Dále vzal soud v úvahu skutečnost, že ohledně záměru zájemce nabýt předmět prodeje věřitelé ničeho nenamítali. V daném případě je tedy prodej pozemku v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení. S ohledem na výše uvedené rozhodl soud dle § 295 odst. 3 IZ a povolil zájemci výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka za podmínek uvedených ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat osoba, o jejímž návrhu insolvenční soud rozhodoval, odvolání, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a navrhovateli se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

V Liberci dne 17. srpna 2015

Mgr. Marta Pražáková v.z. Mgr. Ing. Petr Štrauch v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Bublová