KSLB 54 INS 27846/2012-B-20
KSLB 54 INS 27846/2012-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudcem Mgr. Ing. Petrem Štrauchem dočasně zastupujícím Mgr. Martu Pražákovou v insolvenční věci dlužníků -manželů Ladislava anonymizovano , anonymizovano , a Jiřiny anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Chrastava, Nádražní 11, PSČ 463 31, o žádosti insolvenčního správce, o změně souhlasu s prodejem majetku dlužníka mimo dražbu

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 13. 6. 2013, č.j. KSLB 57 INS 27846/2012-B-8, se z r u š u j e .

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 13. 6. 2013, č.j. KSLB 57 INS 27846/2012-B-8, udělil soud souhlas s prodejem majetku dlužníků, a to nemovitostí zapsaných na LV č. 730 pro katastrální území Chrastava, obec Chrastava, zahrnutých pod položkou č. 1, nemovitý majetek, soupisu majetkové podstaty (č.l. B-9).

Podáním doručeným soudu dne 19. 5. 2014 požádal insolvenční správce dlužníka JUDr. Mgr. Martina Jinochová Matyášová, soud o změnu souhlasu s prodejem předmětného majetku dlužníka, když sdělil, že zajištěný věřitel přípisem ze dne 13. 10. 2014 změnil své pokyny směřující ke zpeněžení spočívající ve snížení minimální kupní ceny.

Podle § 287 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění novely č. 294/2013 Sb. (účinném od 1. 1. 2014), /dále jen IZ /, zpeněžení veřejnou dražbou se provede podle ustanovení zvláštního právního předpisu (odstavec 1). Veřejnou dražbu provede dražebník na návrh insolvenčního správce. Smlouva o provedení dražby se v takovém případě stane účinnou dnem, kdy ji schválí věřitelský výbor (odstavec 2).

Podle § 293 odst. 1 IZ jde-li o zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, která slouží k zajištění pohledávky, je insolvenční správce vázán pokyny zajištěného věřitele směřujícími ke zpeněžení; je-li zajištěných věřitelů více, uděluje tyto pokyny zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako první v pořadí. Jestliže zajištěný věřitel neudělí příslušné pokyny ani ve lhůtě určené insolvenčním soudem, má právo je udělit zajištěný věřitel, jehož pohledávka se uspokojuje ze zajištění jako další v pořadí. Insolvenční správce může tyto pokyny odmítnout, má-li za to, že předmět zajištění lze zpeněžit výhodněji; v takovém případě požádá insolvenční soud o jejich přezkoumání v rámci dohlédací činnosti.

Podle § 293 odst. 2 IZ ustanovení § 230 odst. 3 až 5 platí obdobně. Ustanovení § 286 odst. 2, § 287 odst. 2 a § 289 odst. 1 se použije jen tehdy, není-li zde pokynu zajištěného věřitele. isir.justi ce.cz

Podle § 409 odst. 3 IZ majetek, který slouží k zajištění, zpeněží insolvenční správce po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nejdříve však po zjištění pravosti výše a pořadí zajištěné pohledávky, požádá-li o to zajištěný věřitel. Výtěžek zpeněžení vydá zajištěnému věřiteli; přitom postupuje obdobně podle ustanovení o zpeněžení zajištění v konkursu.

Dle přechodných ustanovení novely č. 294/2013 Sb. (čl. II) platí zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona i pro insolvenční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, právní účinky úkonů, které v insolvenčním řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.

V projednávané věci se jedná o zpeněžení zajištěného majetku v průběhu konkursu, přičemž je zde jediný zajištěný věřitel, který (již) udělil insolvenčnímu správci nové pokyny ke zpeněžení zajištěného majetku prodejem mimo dražbu. S ohledem na uvedené se s účinností ode dne 1. 1. 2014 nepoužije ustanovení § 287 odst. 2 IZ, které jako podmínku účinnosti smlouvy o provedení dražby stanoví souhlas věřitelského výboru, resp. insolvenčního soudu vykonávajícího působnost věřitelského výboru. Jinými slovy, je-li zde pokyn zajištěného věřitele, pak se k účinnosti dražební smlouvy, která je uzavřena po 1. 1. 2014, nevyžaduje souhlas věřitelského orgánu (příp. insolvenčního soudu). Insolvenční správce bude postupovat dle pokynu zajištěného věřitele.

Insolvenční soud současně zohlednil, že v projednávané věci již bylo (za účinnosti staré právní úpravy před 1. 1. 2014) vydáno usnesení, kterým byly stanoveny podmínky prodeje mimo dražbu, přičemž toto rozhodnutí je v souladu s § 167 odst. 2, § 170 a contrario, ve spojení s § 159a odst. 1 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), závazné pro účastníky řízení a dotčené osoby. Vzhledem k tomu, že dané usnesení představuje procesní překážku postupu insolvenčního správce při plnění pokynů dle akutální právní úpravy, která již nepodmiňuje zpeněžení zajištěného majetku mimo dražbu souhlasem insolvenčního soudu, nezbylo neý předmětné usnesení zrušit, jak je uvedeno ve výroku shora.

Soud upozorňuje insolvenčního správce na ust. § 283 odst. 4 IZ, dle kterého insolvenční správce insolvenčnímu soudu předloží kopie písemností, které dokládají zpeněžení majetkové podstaty a podmínky, za kterých ke zpeněžení došlo, k založení do insolvenčního spisu neprodleně poté, co došlo ke zpeněžení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 22. května 2015

Mgr. Marta Pražáková v.z. Mgr. Ing. Petr Štrauch v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Bublová