KSLB 54 INS 26592/2013-P5-6
KSLB 54 INS 26592/2013-P5-6

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Martou Pražákovou ve věci dlužníka Jaroslavy anonymizovano , anonymizovano , bytem Cvikov, Kollárova 28, PSČ 471 54,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 23. 9. 2014, č.j. KSLB 54 INS 26592/2013-P5-4, s e z r u š u j e .

Od ůvo d ně n í:

Napadeným usnesením ze dne 23. 9. 2014, č.j. KSLB 54 INS 26592/2013-P5-4, vzal insolvenční soud na vědomí částečné zpětvzetí pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka pod č. P5 (přihlášená výše činila 108.716,64 Kč), a to v rozsahu 2.269,56 Kč s tím, že řízení o přihlášce pohledávky bude nadále vedeno pro částku 89.970,74 Kč.

Proti předmětnému usnesení podal přihlášený věřitel dne 23. 9. 2014 odvolání, v němž uvedl, že podáním doručeným 16. 9. 2014 nezamýšlel zpětvzetí přihlášky, ale opravu přihlášky v tom směru, že k doplnění doručenému soudu dne 8. 9. 2014 nemá soud přihlížet, neboť k jeho zaslání došlo administrativní chybou a údaje uvedené v původní přihlášce jsou tak správné. Odvolatel navrhl, aby insolvenční soud napadené rozhodnutí zrušil.

Podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů (dále jen ZVSÚ ), proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem (popř. asistentem soudce) v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm v občanskoprávních a obchodních věcech rozhodne, má-li za to, že se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Poté, co se samosoudkyně seznámila s obsahem spisu a podaného odvolání, dospěla k závěru, že odvolání je třeba vyhovět v celém rozsahu. Napadené rozhodnutí je totiž nepřezkoumatelné, neboť jestliže přihláška č. P5 zahrnovala tři dílčí pohledávky v celkové výši 108.716,64 Kč, přičemž dle výroku I. napadeného usnesení vzal věřitel zpět přihlášku v rozsahu 2.269,56 Kč, nemohl soud současně rozhodnout výrokem II. o tom, že řízení o přihlášce pohledávky bude nadále vedeno pro částku 89.970,74 Kč. Důvodem pochybení je pak především skutečnost, že v napadeném usnesení nebyl žádným způsobem zohledněn procesní osud přihlášené dílčí pohledávky č. P5/3. Takové pochybení přitom nelze chápat jako zjevnou nesprávnost odstranitelnou postupem dle § 164 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ).

Z výše uvedených důvodů soud postupem dle § 9 odst. 1 ZVSÚ napadené usnesení zrušil, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, čímž zcela vyhověl podanému odvolání.

Toto usnesení se pokládá za usnesení soudu prvního stupně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).

V Liberci dne 25. září 2014

Mgr. Marta Pražáková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Hurdálková