KSLB 54 INS 18995/2013-B-16
KSLB 54 INS 18995/2013-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl Mgr. Vandou Rozsypalovou dočasně zastupující Mgr. Martu Pražákovou ve věci dlužníka Radka anonymizovano , anonymizovano , bytem Pěnčín, Alšovice č.p. 82, PSČ 468 21, o souhlasu s prodejem věci z majetkové podstaty,

t a k t o :

Soud p o v o l u j e Zbyňku anonymizovano , anonymizovano , bytem Jablonec nad Nisou, Slovenského národního povstání 1611/22, PSČ 466 01, v ý j i m k u z e z á k a z u n a b ý v á n í m a j e t k u z majetkové podstaty dlužníka, a to pozemku parc. č. st. 260, jehož součástí je stavba (jiná stavba), pozemku parc. č. st. 337, jehož součástí je stavba (rodinný dům), pozemku parc. č. 620/1, a pozemku parc. č. 620/3, to vše zapsané na LV 1240, katastrální území Alšovice, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou, Katastrální úřad pro Liberecký kraj, za podmínky, že cena bude odpovídat nejvyšší nabídce.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 8. 10. 2015, č.j.-A-17, zjistil soud úpadek dlužníka, a na jeho majetek prohlásil konkurs. Insolvenčním správcem dlužníka byl ustanoven Ing. Jakub Harvan, IČ 736 56 607, se sídlem Turnov, Palackého 175, PSČ 511 01, který do majetkové podstaty sepsal mimo jiné nemovitý majetek popsaný ve výroku tohoto usnesení, který je funkčně představován rodinným domem s přilehlými stavbami a pozemky (dále jen předmětné nemovitosti ).

Podáním doručeným soudu dne 3. 8. 2015 doplněným dne 10. 9. 2015 požádal zájemce Zbyněk Hujer o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka.

Dle § 295 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "IZ"), Dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru (resp. zástupce věřitelů) může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Působnost věřitelského orgánu vykonává v projednávané věci zástupce věřitelů Česká správa sociálního zabezpečení, IČ 000 06 963, se sídlem v Praze 5, Křížová 25, PSČ 150 00. Zástupce věřitelů byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 20. 8. 2015, č.j.-B-14, vyzván, aby se k návrhu zájemce vyjádřil. Protože zástupce věřitelů své stanovisko insolvenčnímu soudu ve stanovené lhůtě nezaslal, vycházel insolvenční soud z toho, že věřitelský orgán se ve věci nevyjádřil záporně, tedy že proti udělení výjimky nemá námitek.

Soud při povolení výjimky vzal v úvahu zejména to, že zájemce Zbyněk Hujer má vzhledem k úzkým rodinným vazbám k osobě, která má v předmětné nemovitosti zřízeno věcné břemeno bytu, zjevně skutečný právní zájem na odkoupení předmětu prodeje, že jím nabízená cena není zjevně nepřiměřená hodnotě nemovitostí, a že odkoupení předmětných nemovitostí jinými zájemci by mohla bránit právě skutečnost, že na předmětu prodeje vázne zmiňované věcné břemeno bytu, což ostatně potvrdil i insolvenční správce ve své zprávě doručené soudu dne 3. 4. 2015. Dále vzal soud v úvahu skutečnost, že ohledně záměru zájemce nabýt předmět prodeje věřitelé ničeho nenamítali, přičemž negativní stanovisko nezaujal ani zástupce věřitelů. V daném případě je tedy prodej předmětných nemovitostí v souladu se zásadou rychlosti a hospodárnosti insolvenčního řízení. S ohledem na výše uvedené rozhodl soud dle § 295 odst. 3 IZ a povolil zájemci výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka za podmínek uvedených ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat osoba, o jejímž návrhu insolvenční soud rozhodoval, odvolání, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a navrhovateli se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

V Liberci dne 16. září 2015

Mgr. Marta Pražáková v.z. Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Bublová