KSLB 54 INS 1826/2013-A-24
KSLB 54 INS 1826/2013-A-24

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl Mgr. Martou Pražákovou, samosoudkyní, ve věci navrhovatele-dlužníka Vratislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Nový Bor, Janov 114, PSČ 473 01, o insolvenčním návrhu spojeném s návrhem na povolení oddlužení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 54 INS 31784/2012-A-21 ze dne 19.8.2013 se m ě n í tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 23.1.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočce v Liberci doručen insolvenční návrh dlužníka Vratislava anonymizovano . Dlužník insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení.

V návrhu se navrhovatel-dlužník domáhá vydání usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Usnesením č.j.-A-20 ze dne 7.7.2013 bylo dlužníkovi uloženo, aby ve lhůtě 7 dnů ode dne nabytí právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3 000 Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 27.7.2013. Jelikož dlužník v soudem určené lhůtě nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, rozhodl soud usnesením č.j. KSLB 54 INS 31784/2012-A-21 ze dne 19.8.2013 o zastavení řízení. Usnesení bylo dlužníkovi doručeno dne 23.8.2013.

Dne 29.8.2013 podal dlužník proti výše citovanému rozhodnutí odvolání, v němž uvedl, že usnesení o uložení zálohy převzal jeho syn, který má shodné jméno, avšak dlužníkovi jej nepředal. Dlužník zároveň doložil, že dne 23.8.2013 odeslal na účet insolvenčního soudu zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3 000 Kč.

Podle § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Jelikož dlužník dodatečně uhradil zálohu na náklady insolvenčního řízení, postupoval soud dle ust. § 95 IZ a usnesení o zastavení insolvenčního návrhu č.j. KSLB 54 INS 31784/2012-A-21 ze dne 19.8.2013 změnil tak, že insolvenční řízení se nezastavuje.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 3. září 2013

Mgr. Marta Pražáková v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Denisa Malinová