KSLB 54 INS 17822/2014-A-15
KSLB 54 INS 17822/2014-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci, rozhodl samosoudkyní Mgr. Martou Pražákovou ve věci dlužníků-manželů Pavla anonymizovano , anonymizovano , a Dagmary anonymizovano , anonymizovano , IČ 482 85 625, obou bytem Česká Lípa, Děčínská 366/17, PSČ 470 01, o podmínkách insolvenčního řízení,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 24. 7. 2014, č.j. KSLB 54 INS 17822/2014-A-12, s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Dne 30. 6. 2014 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočce v Liberci doručen insolvenční návrh dlužníků spojený se společným návrhem na povolení oddlužení.

Napadeným usnesením ze dne 24. 7. 2014, č.j.-A-12, insolvenční soud uložil dlužníkům povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 20.000,-Kč, když dospěl k závěru, že dlužníci v návrhu na povolení oddlužení nevytvrdili všechny rozhodné skutečnosti pro povolení oddlužení, tj. zejména netvrdili souhlas věřitele s oddlužením ve vztahu k závazku dlužnice z podnikání.

Proti předmětnému usnesení podali dlužníci dne 31. 7. 2014 odvolání, v němž výslovně uvedli, že věřitel ve vztahu k závazku z podnikání souhlasí s řešením úpadku dlužníků oddlužením.

Podle § 374 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), Je-li podáno odvolání proti rozhodnutí, které vydal soudní komisař, justiční čekatel, asistent soudce nebo pověřený administrativní zaměstnanec, může mu zcela vyhovět předseda senátu (samosoudce). Jeho rozhodnutí se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Poté, co se samosoudkyně seznámila s obsahem spisu a podaného odvolání, dospěla k závěru, že odvolání je třeba vyhovět v celém rozsahu. Insolvenční soud postupoval správně, když dlužníkům uložil povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení z důvodu nevytvrzení souhlasu věřitele (u závazku z podnikatelské činnosti dlužnice) s řešením úpadku dlužníků oddlužení. Nelze však odhlédnout, že v mezidobí tato překážka řízení odpadla, neboť dlužníci v rámci podaného odvolání takový souhlas vytvrdili.

Z výše uvedených důvodů soud postupem dle § 374 odst. 3 o. s. ř. napadené usnesení zrušil, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení, čímž zcela vyhověl podanému odvolání.

Toto usnesení se pokládá za usnesení soudu prvního stupně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho doručení, písemně, dvojmo, k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona).

V Liberci dne 26. srpna 2014

Mgr. Marta Pražáková v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Hurdálková