KSLB 54 INS 17255/2013-B-27
KSLB 54 INS 17255/2013-B-27

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka Liberec rozhodl samosoudkyní Mgr. Martou Pražákovou ve věci dlužníka Zdeňka anonymizovano , anonymizovano , bytem Chotovice 80, PSČ 473 01, o žádosti Zdeňka anonymizovano , nar. , bytem , o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

t a k t o :

Soud p o v o l u j e Zdeňku Petrákovi, nar. , bytem v ý j i m k u z e z á k a z u n a b ý v á n í m a j e t k u z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitého majetku uvedeného v soupisu majetkové podstaty ze dne 3.9.2013 (dok. B-4):

spoluvlastnický podíl 5/6 na nemovitostech: pozemek parc. č. 167/3 s budovou č.p. 80 na, pozemek parc. č. 167/1, pozemek parc. č. 167/3, vše v k.ú. Chotovice u Nového Boru, obec Chotovice, zapsané na LV 84, za podmínky, že kupní cena nabízená Zdeňkem Petrákem, nar. , bude stejná nebo vyšší než nejvyšší nabídka ostatních případných zájemců, nejméně však bude činit částku 750 000 Kč.

O d ů v o d ně n í:

Podáním doručeným soudu dne 31.10.2014 požádal Zdeněk Petrák, nar. ,o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to konkrétně nemovitého majetku, který je předmětem zajištění. V podání uvedl, že za majetek nabízí kupní cenu ve výši 750 000 Kč. Soud ověřil z evidence obyvatel, že žadatel je synem dlužníka. Dle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V insolvenčním řízení dlužníka byly zjištěny pohledávky ve výši 467 697 Kč, z čehož pohledávka ve výši 281 579,73 Kč je pohledávkou zajištěnou. S ohledem na uvedené dospěl soud k závěru, že zde není důvodu, pro který by navrhovateli nemělo být umožněno nabýt nemovitosti z majetkové podstaty dlužníka za kupní cenu, kterou sám uvedl a by měla postačovat k zapravení všech zjištěných pohledávek, odměny insolvenčního správce a dalších pohledávek za majetkovou podstatou, popř. jim na roveň postavených. Vzhledem k tomu, že je v souladu se zájmem dlužníka, aby jeho majetek byl zpeněžen za cenu co nejvyšší, stanovil soud podmínku, aby kupní cena nabízená žadatelem byla stejná nebo vyšší než nabídka ostatních případných zájemců. Vzhledem k tomu, že působnost věřitelského orgánu vykonává soud dle § 61 IZ (neboť věřitelé si na svolané schůzi věřitelů vlastní věřitelský orgán nezvolili) odpadlo posuzování vyjádření věřitelského orgánu k žádosti žadatele o výjimku ze zákazu nabývání majetku. P o u č e n í: Proti tomuto usnesení může ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat osoba, o jejímž návrhu insolvenční soud rozhodoval, odvolání, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru a navrhovateli se však doručuje i zvlášť. Lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno účastníkovi zvláštním způsobem.

V Liberci dne 4. listopadu 2014

Mgr. Marta Pražáková v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Martina Hurdálková