KSLB 54 INS 16680/2013-B-20
KSLB 54 INS 16680/2013-B-20

USNESENÍ

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka Liberec rozhodl samosoudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou dočasně zastupující Mgr. Martu Pražákovou v insolvenční věci dlužníků-manželů Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , IČ 640 44 751, a Máriy anonymizovano , anonymizovano , obou bytem Cvikov, Potoční 105, PSČ 471 54, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty,

t a k t o :

Soud p o v o l u j e zájemci Lubomíru anonymizovano , nar. 19. 1. 1992, bytem Cvikov, Potoční 105, PSČ 471 54, v ý j i m k u ze zákazu nabývání m a j e t k u z majetkové podstaty dlužníka, a to pozemku parc. č. st. 488/3, jehož součástí je stavba (objekt k bydlení č.p. 105), pozemku parc. č. 588, pozemku parc. č. 3547/8, a pozemku parc. č. 3878, to vše zapsané na LV 44 pro katastrální území Cvikov, vedeném u Katastrálního úřad pro Liberecký kraj, Katastrálního pracoviště Česká Lípa, za podmínky, že cena bude odpovídat nejvyšší nabídce, nabídka však bude činit nejméně cenu stanovenou znaleckým posudkem Ing. Miroslava Bažanta ze dne 22.7.2014, tj. cenu ve výši 400.000,-Kč

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 17. 9. 2014 požádali dlužníci o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty, a to konkrétně nemovitého majetku dlužníků sepsaného pod pol. 1.1 soupisu majetkové podstaty, pro svého syna Lubomíra anonymizovano , nar. 19. 1. 1992, bytem Cvikov, Potoční 105, PSČ 471 54. V podání uvedli, že syn by měl zájem o koupi předmětného majetku-nemovitostí, kdy by zachoval právo bydlení dlužníků, kteří jsou v těžké sociální situaci i vzhledem k jejich zhoršenému zdravotnímu stavu. Podáním doručeným soudu dne 17. 9. 2015 doplnil zájemce Lubomír Krajči žádost o povolení výjimky, když uvedl, že je připraven uhradit kupní cenu v minimální výši 400.000,-Kč Dle § 295 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, IZ) dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné. Dle § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala. S ohledem na uvedené dospěl soud k závěru, že zde není důvodu, pro který by navrhovateli nemělo být umožněno nabýt nemovitosti z majetkové podstaty za podmínky, že nabídnutá cena bude výrazně vyšší než cena ostatních případných zájemců. Zároveň dospěl soud k závěru, že vzhledem k tomu, že navrhovatel neuvedl, jaká kupní cena za majetek měla být nabídnuta, je v souladu se zásadou rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů dle viz [§ 5 písm. a) IZ] i v souladu se zájmem věřitelů, aby její majetek byl zpeněžen za cenu co nejvyšší, aby nejnižší kupní cena nabízená navrhovatelem odpovídala ceně stanovené znaleckým posudkem vypracovaným pro účely insolvenčního řízení. Tímto usnesením insolvenční soud současně rozšířil výjimku povolenou na základě usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka Liberec ze dne 5. 12. 2014, č.j. KSLB 54 INS 16680/2013-B-11, v souladu se žádostí zájemce. Vzhledem k tomu, že působnost věřitelského orgánu vykonává soud dle § 61 IZ (neboť věřitelé si na svolané schůzi věřitelů vlastní věřitelský orgán nezvolil) odpadlo posuzování vyjádření věřitelského orgánu k žádosti navrhovatelů o výjimku ze zákazu nabývání majetku.

Poučení: Proti tomuto usnesení může ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat osoba, o jejímž návrhu insolvenční soud rozhodoval, odvolání, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem -pobočky v Liberci. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání opravného prostředku však začíná běžet ode dne, kdy bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 IZ).

V Liberci dne 23. září 2015

Mgr. Marta Pražáková v.z. Mgr. Vanda Rozsypalová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Bublová