KSLB 54 INS 13811/2013-A-12
KSLB 54 INS 13811/2013-A-12

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudkyní Mgr. Martou Pražákovou v insolvenční věci navrhovatele-dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrádek nad Nisou, Pod Tratí 637, PSČ 463 34, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, č.j. KSLB 54 INS 13811/2013-A-10, ze dne 25.7.2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, č.j. KSLB 54 INS 13811/2013-A-10, ze dne 25.7.2013 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Dne 16.5.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočce v Liberci doručen insolvenční návrh dlužníka Davida anonymizovano . Dlužník insolvenční návrh spojil s návrhem na povolení oddlužení. V návrhu se navrhovatel-dlužník domáhá vydání usnesení o povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře.

V souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále pouze IZ), uložil soud usnesením ze dne 25.7.2013 navrhovateli zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a to ve výši 3.000,-Kč s odůvodněním, že dlužníkův majetek tvoří pouze věci osobní povahy, a výtěžek ze zpeněžení tak lze v tomto směru očekávat pouze v nepatrné výši.

Proti usnesení, kterým bylo dlužníkovi uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč podal dlužník v zákonné lhůtě podání, které soud v souladu s ust. § 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), posoudil jako odvolání.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud znovu posoudil návrh na povolení oddlužení včetně odvolání navrhovatele, stejně jako obsah spisu manželky navrhovatele vedeného pod sp.zn. KSLB 54 INS 11734/2013. Z obsahu obou spisů vyplývá, že dlužník je ženatý a závazky a majetek dlužníků tvoří společné jmění manželů. Za účelem efektivního naplnění řešení úpadku obou dlužníků, když jsou dle § 7 odst. 1 IZ ve spojení s § 112 o.s.ř. dány důvody pro spojení věcí ke společnému řízení, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ, vyhověl odvolání dlužníka a rozhodl o zrušení usnesení, kterým bylo dlužníkovi uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 27. srpna 2013

Mgr. Marta Pražáková v.r. Soudkyně Za správnost vyhotovení Eva Krejčová