KSLB 54 INS 11734/2013-A-11
KSLB 54 INS 11734/2013-A-11

USNESENÍ Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci rozhodl soudkyní Mgr. Martou Pražákovou v insolvenční věci navrhovatelky-dlužnice Naděždy anonymizovano , anonymizovano , bytem Hrádek nad Nisou, U Nisy 53, PSČ 463 34, adresa pro doručování: Hrádek nad Nisou, Pod Tratí 637, PSČ 463 34, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, č.j. KSLB 54 INS 11734/2013-A-9, ze dne 25.7.2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočky v Liberci, č.j. KSLB 54 INS 11734/2013-A-9, ze dne 25.7.2013 s e z r u š u j e .

Odůvodnění:

Dne 25.4.2013 byl Krajskému soudu v Ústí nad Labem-pobočce v Liberci doručen insolvenční návrh dlužnice Naděždy anonymizovano . Dlužnice insolvenční návrh spojila s návrhem na povolení oddlužení. V návrhu se navrhovatelka-dlužnice domáhá vydání usnesení o povolení oddlužení plněním sp anonymizovano kalendáře.

V souladu s ustanovením § 108 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále pouze IZ) uložil soud usnesením ze dne 25.7.2013 navrhovatelce zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení a to ve výši 3.000,-Kč s odůvodněním, že majetek dlužnice tvoří pouze osobní automobil, jehož současnou cenu odhadla dlužnice ve výši 60.000,-Kč, pohledávka ve výši 371.000,-Kč a dále běžné vybavení domácnosti a věci osobní povahy, a výtěžek ze zpeněžení tak lze v tomto směru očekávat pouze v nepatrné výši.

Proti usnesení, kterým bylo dlužnici uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 3.000,-Kč podala dlužnice v zákonné lhůtě lhůtě podání, které soud v souladu s ust. § 41 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.), posoudil jako odvolání.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví, to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Insolvenční soud znovu posoudil návrh na povolení oddlužení včetně odvolání navrhovatelky, stejně jako obsah spisu manžela navrhovatelky vedeného pod sp.zn. KSLB 54 INS 13811/2013. Z obsahu obou spisů vyplývá, že dlužnice je vdaná a závazky a majetek dlužníků tvoří společné jmění manželů. Za účelem efektivního naplnění řešení úpadku obou dlužníků, když jsou dle § 7 odst. 1 IZ ve spojení s § 112 o.s.ř. dány důvody pro spojení věcí ke společnému řízení, postupoval soud v souladu s ust. § 95 IZ, vyhověl odvolání dlužnice a rozhodl o zrušení usnesení, kterým bylo dlužnici uloženo zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í odvolání přípustné.

V Liberci dne 27. srpna 2013

Mgr. Marta Pražáková v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení Eva Krejčová